SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA SI ALOCATII
  Sef Serviciu: DICA EMI-CAROLINA Str. Olari nr. 11-13
Telefon Serviciu: 252.22.02
Atributii:
 • analizeaza, verifica, certifica sub semnatura si confrunta datele înscrise în cererea de ajutor social cu datele înscrise în actele doveditoare depuse de catre solicitanti, întocmind o documentatie distincta pentru fiecare cerere si înregistreaza cererea într-un registru special;
 • completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si opereaza ulterior în baza de date si în fisele de calcul a ajutorului social modificarile intervenite în componenta familiei si a cuantumului veniturilor acesteia;
 • solicita viza de control financiar preventiv serviciului autorizat sa o acorde conform legii;
 • efectueaza periodic sau ori de câte ori este necesar, anchete sociale la persoanele singure si familiile solicitante si beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, în scopul verificarii veridicitatii declaratiilor, a sesizarilor din partea altor persoane sau a altor cauze motivate, în vederea evaluarii exacte a situatiei de fapt si întocmeste referatele de ancheta sociala;
 • centralizeaza si verifica lunar datele de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 în vederea întocmirii dispozitiilor privind acordarea, suspendarea, încetarea, respectiv respingerea cererilor de ajutor social;
 • întocmeste dispozitiile privind acordarea, suspendarea, încetarea, respectiv respingerea cererilor de ajutor social si dispozitia privind acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
 • întocmeste si verifica statul de plata pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
 • întocmeste comunicarile privind acordarea, respingerea, suspendarea si încetarea platii ajutorului social pentru dosarele aflate în evidentele Serviciului Asistenta Sociala, Alocatii si urmareste transmiterea acestora catre beneficiarii de ajutor social în termenul prevazut de legislatia în vigoare;
 • raporteaza lunar datele statistice referitoare la ajutorul social, ajutorul pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social, ajutoarele de urgenta si la ajutoarele de înmormântare la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti;
 • efectueaza anchete sociale solicitate de diverse institutii ale statului (institutii de învatamânt, judecatorii, tribunale, sectii de politie, penitenciare, etc.) si organizatii neguvernamentale, în vederea stabilirii situatiei socio-economice a familiilor sau persoanelor singure vizate;
 • efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si problemelor sociale cu care se confrunta anumite categorii de persoane singure si familii domiciliate pe raza sectorului 2 în scopul identificarii nevoilor urgente ale acestora si solutionarii aspectelor sesizate;
 • efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nevoilor acestora, precum si a posibilitatilor de acordare a unui sprijin financiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • centralizeaza datele de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 si verifica statul de acordare a ajutoarelor de urgenta;
 • verifica si înregistreaza în baza de date dosarele de acordare a alocatiei de stat pentru copii si întocmeste, verifica si transmite borderourile pentru alocatiile de stat pentru copii la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti;
 • verifica si înregistreaza în baza de date dosarele de acordare a alocatiei pentru copiii nou-nascuti;
 • întocmeste dispozitia privind acordarea dreptului si plata, respectiv respingerea cererilor de alocatii pentru copiii nou-nascuti;
 • întocmeste si verifica statul de plata a alocatiilor pentru copiii nou-nascuti;
 • întocmeste si verifica statul de plati restante la ajutorul social, la ajutorul pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social, precum si la alocatiile pentru copiii nou-nascuti;
 • înregistreaza cererile de acordare a alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala în registre distincte, pe tipuri de alocatii, conform legii;
 • centralizeaza si verifica situatiile privind acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
 • întocmeste dispozitiile referitoare la acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, conform prevederilor O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala si urmareste transmiterea acestora catre Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala în termenul prevazut de legislatia în vigoare;
 • urmareste întocmirea comunicarilor privind acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;
 • elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau de diverse institutii ale statului;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente în vederea asigurarii asistentei sociale pentru persoanele defavorizate de pe raza sectorului 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.