ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

 

BENEFICIARI:

·      Toţi copiii în vârsta de până la 18 ani

·      Tinerii care au împlinit avărsta de 18 ani şi care urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, organizate in condiţiile legii, până la terminarea acestora.  Aceştia se vor adresa unitaţilor şcolare pentru depunerea cererilor.

 

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănatate, dovedite cu certificate medical.

 

SUMELE POT FI PRIMITE DE:

·         Unul dintre parinţi copilului, pe baza acordului acestora

·         Tutore, curator, persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul sau încredinţat spre creştere şi educare, în condiţiile legii

·         Titularul, după împlinirea vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea persoanei care îl reprezintă legal

·         Persoana care are copilul în plasament de urgenţă sau în adopţie

 

ACTE NECESARE:

·         Cererea tip

·         Actele de identitate ale reprezentanţilor  legali ai copilului (copie şi original)

-       Hotarâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ

-       Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei

-       Hotărâre judecatorească de încuviinţare a adopţiei

-       Hotărâre judecatorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului

-       Dispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă

-       Hotărâre judecatoreascâ de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autoritaţii tutelare, emisă până la data de 31 decembrie 2004

-       Dispoziţia autoritaţii tutelare de instituire a curatelei

-       Actul de deces al unuia din părinti

-       Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale

 

UNDE SE DEPUN ACTELE:

Cererea, însoţită de actele doveditoare, se poate depune la unul din următoarele sedii:

 

-          Serviciul Stare Civilă al Primariei Sectorului 2,  Str.  Olari nr. 19 (la Ghiseul 3)

 

Dreptul la alocaţie se stabileşte cu luna următoare în care s-a născut copilul,

prin decizie a Directorului Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti

 

PLATA ALOCAŢIEI DE STAT:

Plata se efectuează prin mandat poştal, cont de card sau cont curent personal.

În cazul în care se doreşte plata în cont de card sau cont curent personal, se va anexa dosarului un extras de cont, în original, cu ştampila şi semnătura de la banca emitentă, la una dintre bancile cu care A.P.S.M.B. are încheiată convenţie de plată, după cum urmează:

ü  B.C.R

ü  PROCREDIT

ü  TRANSILVANIA

ü  ROMEXTERA

ü  BRD

ü  ALPHA BANK

ü  PIRAEUS BANK

ü  RAIFFEISEN BANK

ü  CR FIRENTZE BANK

ü  VOLKSBANK

ü  UNICREDIT TIRIAC

ü  CARPATICA

ü  C.E.C. BANK

ü  ATE BANK

ü  ING

ü  BANC POST

 

CINE EFECTUEAZĂ PLATA:

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Strada Ion Câmpineanu nr. 20, sector 2

Telefon: 021.250.90.20/21/22/23