ALOCATIE COMPLEMENTARA

BENEFICIARI

- Familiile formate din sot, sotie si copiii în vârsta de pâna la 18 ani aflati în întretinerea acestora, care locuiesc împreuna daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pâna la 1,6 milioane lei

- Familiile care au în întretinere copii de vârsta scolara beneficiaza de alocatie familiala complementara în conditiile în care copiii urmeaza o forma de învatamânt organizata potrivit legii.

Prin copii aflati în întretinere se înteleg copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia, copiii adoptati, copiii încredintati ori dati în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela în conditiile legii

De alocatie familiala complementara pot beneficia si familiile care nu au cetatenie româna, daca se afla în una din urmatoarele situatii:

a) cetateni straini, pe perioada în care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, în conditiile legii
b) cetateni straini si apatrizi care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege
c) apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz. resedinta în România, în conditiile legii


CE TREBUIE SA FACETI?

PASUL 1

ACTE NECESARE:

- cerere tip
- actele de identitate/certificatele de nastere ale copiilor cu care locuieste persoana singura (copie si original)
- actele de identitate ale sotului si sotiei (copie si original)
- livretul de familie completat la zi (copie si original)
- dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioara înregistrarii cererii
- adeverinta emisa de scoala unde frecventeaza copiii cursurile pentru copiii de vârsta scolara
- talonul de alocatie de stat pentru copii, în cazul copiilor prescolari sau adeverinta de la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie
- alte acte, pentru situatii care nu sunt evidentiate în livretul de familie


PASUL 2

-în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererii se efectueaza în mod obligatoriu ancheta sociala pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare

PASUL 3

-în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, vi se va comunica dispozitia de acordare a dreptului sau respingere a cererii privind alocatia familiala complementara
- dreptul la alocatia familiala complementara se acorda începând cu luna urmatoare înregistrarii cererii

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR:

- prezentarea din 3 în 3 luni a dovezii frecventarii cursurilor pentru copiii de vârsta scolara

Sunt exceptate de la îndeplinirea acestei obligatii cazurile în care copiii de vârsta scolara întrerup temporar frecventarea cursurilor de învatamânt organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical si cazurile în care copiii de vârsta scolara nu frecventeaza cursurile din cauza unei dizabilitati atestate printr-un certificat de încadrare într-un grad de handicap

- comunicarea în scris, în termen de maximum 5 zile, a modificarilor privind componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia

PLATA SE EFECTUEAZA DE CATRE

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie – prin mandat postal

ADRESA Str. Parintele Galeriu nr. 6, sector 2
Telefon: 212.16.49

LOCUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

- Serviciul de Asistenta Sociala Silvestru - Str. Parintele Galeriu nr. 1
- Serviciul de Asistenta Sociala Masina de Pâine – Str. Masina de Pâine nr. 65
- Serviciul de Asistenta Sociala Glinka – Str. Glinka nr. 7
- Serviciul de Asistenta Sociala Pantelimon – Str. Potîrnichii nr. 3
- Serviciul de Asistenta Sociala Baicului – Str. Heliade între Vii nr. 36