REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
- SECTOR 2 -

CAPITOLUL I


DISPOZITII GENERALE

Art. 1
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 este institutie publica nou infiintata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, formata prin comasarea serviciului public de asistenta sociala al Sectorului 2, a serviciului public specializat pentru protectia copilului al Sectorului 2, a Centrului de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap si a Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 2, Crese « Sinaia » si Cresa « Ciobanasului » precum si prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.
Modificarea si completarea structurii organizatorice, numarul de personal si bugetul Directiei Generale se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii.

Art. 2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 realizeaza la nivelul local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Art. 3
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 are sediul in Municipiul Bucuresti str. Olari nr. 11-13, corp B, sector 2.

Art. 4
Directorul General asigura conducerea executiva a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin.
In exercitarea atributiilor, Directorul General emite dispozitii ce devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta factorilor desemnati in aplicarea lor.

Art. 5
In absenta Directorului General, atributiile acestuia se exercita de catre Directorul coordonator sau unul dintre Directorii Generali Adjuncti, desemnat prin dispozitia Directorului General.


Art. 6

Directorul coordonator, Directorii Generali Adjuncti : Directorul General Adjunct pentru Protectia Copilului, Directorul General Adjunct pentru Protectie Sociala, Directorul Economic, sefii serviciilor, birourilor, centrelor de plasament, seful Centrului de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap, respectiv seful Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 2, seful Cresei « Sinaia« si seful Cresei « Ciobanasul« raspund in fata Directorului General de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termenul legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei. Seful de centru de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap, respectiv seful Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 2, seful de cresa sunt asimilati sefului de serviciu si beneficiaza de indemnizatia de conducere corespunzatoare.
Personalul cu functii de conducere din cadrul Directiei generale are obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati . În caz contrar raspunde material si disciplinar de modul defectuos de desfasurare a activitatii în structura condusa.


CAPITOLUL II
ATRIBUTII SI RASPUNDERI


ATRIBUTIILE
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Art. 7

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, denumita in continuare Directia generala, are rolul de a asigura la nivelul sectorului 2 al municipiului Bucuresti, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoi sociale.
In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;
b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
f) de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Art. 8 Directia generala indeplineste urmatoarele atributii principale:

A. In domeniul protectiei persoanei adulte
:

1. completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
2. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
3. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
4. verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
5. asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
7. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

B. In domeniul protectiei drepturilor copilului:

1. intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
2. monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
3. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;
4. monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
5. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
6. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
7. reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;
8. indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;
9. identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
10. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;


C. Alte atributii:

1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, activitati desfasurate la nivelul sectorului 2;
3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;
4. evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap, si supravegheaza activitatea acestor asistenti;
5. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;
6. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;
7. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale de asistenta sociala si protectia copilului din teritoriu, precum si cu alte institutii publice, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;
8. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea serviciilor de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;
10. prezinta anual sau la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
11. asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoi sociale, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;
13. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
14. organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;
15. asigura serviciile administrative si de secretariat ale Comisiei Pentru Protectia Copilului Sector 2, respectiv ale Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sector 2;
16.asigura furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului încheiat cu acesta sau cu reprezentantul legal al acestuia ;
17. asigura furnizarea serviciilor sociale cu titlu pemanent ori temporar, cu sau fara gazduire ;
18. asigura întretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare ;
19. asigura îndeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atât personalului, cât si beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu;
20. indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti.


ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE
COLEGIULUI DIRECTOR

Art. 9

Colegiul director al Directiei generale este compus din Directorul General, directorul coordonator, directorii generali adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, desemnat prin Hotarârea de înfiintare a Colegiului Director al DGASPC Sector 2, precum si 3 consilieri locali, avand cu precadere studii socioumane, propusi de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. Presedintele Colegiului director este Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre Directorul General al Directiei generale.

Art. 10

Organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Director se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local Sector 2, tinand cont de regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale precum si de dispozitiile legale in vigoare.
Colegiul Director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea Directorului General, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea Directorului General, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorul coordonator sau directorii generali adjuncti.
La sedintele Colegiului Director pot participa, fara drept de vot, Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, alti consilieri locali, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale; propune Directorului General masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor Directiei generale;
b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
c) avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) si e) din HGR nr. 1434/2004; avizul este consultativ ;
d) propune Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale, precum si rectificarea bugetului, in vederea imbunatatirii activitatii acesteia;
e) propune Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;
f) propune Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti concesionarea sau inchirierea de bunuri ori servicii de catre Directia generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;
g) intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
h) analizeaza si aproba in functie de necesitatile reale dimensionarea parcului auto si consumului de carburant normat pe vehicul, cu acordul ordonatorului principal de credite ;
i) alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti.
Sedintele Colegiului Director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui.
In exercitarea atributiilor ce ii revin Colegiul Director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2


Art. 11

Directorul General indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a) exercita atributiile ce revin Directiei generale in calitate de persoana juridica;
b) exercita functia de ordonator secundar de credite;
c) aproba proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar, întocmite de specialistii din aparatul propriu, pe care le supune avizarii Colegiului director si aprobarii Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
d) aproba proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, îl supune spre dezbatere si aprobare Colegiului Director si Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
e) aproba proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor prevazute la lit. d) si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre dezbatere si avizare Colegiului director si apoi Comisiei pentru Protectia Copilului;
f) aproba statul de personal al Directiei generale; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii; aproba si propune spre analiza si aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti statul de functii al Directiei generale, avand avizul Colegiului director;
g) aproba aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru personalul din aparatul propriu al Directiei generale, la propunerea întemeiata a compartimentului juridic ;
h) aproba aplicarea de sanctiuni prevazute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
i) este vicepresedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 2 si reprezinta Directia generala in relatiile cu aceasta;
j) asigura executarea hotararilor Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 2 ;
k) aproba strategiile anuale, pe termen scurt, mediu si lung de organizare a activitatilor specifice creselor, intocmite de specialistii din cadrul compartimentelor de specialitate;

Directorul general indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti.

In absenta Directorului General atributiile acestuia se exercita de Directorul coodonator sau de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin dispozitie a Directorului General, in conditiile prevazute de prezentul regulament de organizare si functionare a Directiei generale.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI RELATII CU PUBLICUL,
REGISTRATURA, ARHIVA

Art. 12

Serviciul Relatii cu Publicul, Registratura, Arhiva este organizat in 3 compartimente :

• Compartimentul Relatii cu Publicul :
- indruma cetatenii care solicita diverse relatii, dand informatii in conformitate cu dispozitiile legii,
- inregistreaza intreaga corespondenta a D.G.A.S.P.C. sector 2 in sistemul INFOCET,
- prezinta mapele cu lucrari (intrate in institutie) cu borderoul aferent (pe punct de lucru) compartimenlului Secretariat.

• Compartimentul Arhiva :

- preluarea documentelor de la creatorii si detinatorii de documente,
- arhivarea documentelor institutiei care indeplinesc conditiile legii,
- inregistrarea documentelor se face in conformitate cu Legea nr.16/1996.

• Compartimentul Secretariat :

- asigura buna desfasurare a activitatii de secretariat pentru Directorul General si Directorii Generali Adjuncti,
- distribuie corespondenta cu rezolutia Directorului General, Directorului Coordonator si/sau a Directorilor Generali Adjuncti catre compartimentele de specialitate (in sistemul INFOCET si practic cu borderou de repartizare) ,
- coordoneaza activitatea curierilor .

Serviciul Relatii cu Publicul, Registratura, Arhiva indeplineste urmatoarele atributii:
1. primeste, înregistreaza si tine evidenta corespondentei si a lucrarilor primite si iesite din institutie;
2. îndruma cetatenii care solicita diverse relatii, dand informatii in conformitate cu dispozitiile legii;
3.raspunde de modul de repartizare a lucrarilor catre factorii de decizie din cadrul Directiei Generale (Director General, Director Coordonator, Directori Adjuncti) asigurându-se de transmiterea lucrarilor cu rezolutia acestora catre compartimentele interesate;
4. verifica solutionarea reclamatiilor si sesizarilor petentilor, în functie de referatele primite de la serviciile de specialitate ale directiei si în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
5.urmareste si raspunde de repectarea termenului legal de solutionare a petitiilor, transmitând în scris atentionari catre compartimentele ale caror lucrari au termenul de rezolvare expirat sau aproape de data limita ;
6.analizeaza circuitul documentelor la nivelul întregii institutii si face propuneri de îmbunatatire a acestuia ori de câte ori se impune ;
7.asigura si raspunde de transmiterea lucrarilor, în termenul prevazut de lege, tuturor compartimentelor catre factorii interesati prin intermediul curierilor, precum si apelând la alte mijloace prevazute de lege;
8.asigura secretariatul conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2.
9. arhiveaza documentele create de Directia generala, asigurandu-se de respectarea legislatiei in vigoare cu privire la organizarea, acreditarea si functionarea arhivei ;
9. indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de Directorul General.

Art. 13

Serviciul Relatii cu Publicul, Registratura, Arhiva are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I. si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite;
6. raspunde pentru confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
7. raspunde pentru realizarea in termini legali a sarcinilor si lucrarilor de serviciu;
8. raspunde pentru comunicarea in termen legal a rezolutiilor, cererilor si solicitarilor adresate compartimentului;
9. raspunde pentru securitatea dosarelor aflate in evidenta compartimentului prin crearea unei arhive in acest sens;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice;
11. raspunde pentru exactitatea informatiilor inregistrate in programul de registratura al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorului 2;
12. raspunde pentru confidentialitatea informatiilor inregistrate;
13. raspunde pentru securitatea registrelor;
14. raspunde pentru informarea corecta a celor ce solicita relatii sau informatii cu privire la activitatile desfasurate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
15. raspunde pentru securitatea si prevenirea deteriorarii dosarelor din arhiva Directiei generale;
16. raspunde pentru programarea corespunzatoare a audientelor Directorului General si Directorilor Adjuncti;
17. raspunde de asigurarea legaturilor telefonice ale directiei atat cu interiorul cat si cu exteriorul;
18. raspunde de distribuirea lucrarilor vizate de catre Directorul General catre compartimentele Directiei Generale;

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptiei
- Oficiul Roman pentru Adoptii
- Directia de Dialog , Familie si Solidaritate Sociala
- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap
- O.N.G-uri
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI MONITORIZARE SI SINTEZA

Art. 14

Serviciul Monitorizare si Sinteza indeplineste urmatoarele atributii:

1. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate pe raza sectorului 2, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
2. intocmeste si inainteaza lunar catre ANPCD, Fisa de raportare a activitatii directiei cu privire la protectia copilului;
3.întocmeste si înainteaza lunar catre Directia de Dialog, Familie si Solidaritate Sociala situatia copiilor aflati în plasament la familii/persoane, la O.N.G.-uri si la asistentii maternali angajati ai Directiei generale, precum si situatia copiilor pentru care s-a instituit tutela, în vederea platii alocatiei de plasament;
4. întocmeste si înainteaza rapoarte de activitate, informari si analize de specialitate cu privire la activitatea de protectie a copilului, catre conducerea Directiei generale, Primaria Sectorului 2, A.N.P.D.C., O.R.A. etc., la solicitarea acestora ;
5. coordoneaza implementarea sistemului de management al calitatii în cadrul Directiei generale, în conformitate cu SR EN ISO 9000:2001;
6. întocmeste si înainteaza trimestrial, semestrial sau ori de câte ori se solicita de catre A.N.P.H., rapoarte statistice privind beneficiarii de servicii sociale, în baza informatiilor furnizate de compartimentele de specialitate;
7. stocheaza, prelucreaza si transmite institutiilor si serviciilor solicitante, in limitele legii, datele referitoare la beneficiarii de servicii sociale, cu aprobarea Directorului General;
8. realizeaza, la nivel local, evidenta beneficiarilor si a sumelor cheltuite cu protectia sociala si protectia copilului si transmite sub semnatura datele solicitate tuturor factorilor interesati;
9. centralizeaza la solicitarea conducerii Directiei generale raportul de activitate al institutiei si il transmite factorilor interesati, cu aprobarea conducerii Directiei generale ;
10. analizeaza factorii carentiali, generatori ai riscului social, si propune Directorului General un plan de masuri adecvate de prevenire a aparitiei acestora la nivelul Sectorului 2;
11. intocmeste si propune spre aprobare Directorului general planuri de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;
12. îndeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de Directorul General.

Art. 15

Serviciul Monitorizare si Sinteza are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata conducerii ierarhice pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, îndeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce îi revin la locul de munca pentru îndeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului ;
- Oficiul Român pentru Adoptie;
- Directia de Dialog , Familie si Solidaritate Sociala;
- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap;
- O.N.G.-uri;
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI STRATEGII, PROGRAMME, PROIECTE

Art. 16

Serviciului Strategii, Programe, Proiecte indeplineste urmatoarele atributii:

1.identifica permanent liniile de finantare din surse bugetare si extrabugetare adresate domeniului social;
2. informeaza serviciile de specialitate si conducerea Directiei generale asupra liniilor de finantare din surse bugetare si extrabugetare adresate domeniului social;
3. solicita compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei generale propuneri referitoare la necesitatile de diversificare sau dezvoltare a serviciilor sociale care pot face obiectul unor proiecte, programe, cereri de finatare sau conventii de colaborare cu organizatii neguvernamentale ;
4. elaboreaza proiecte propuse spre finantare din fonduri extrabugetare, pentru realizarea programelor de protectie si asistenta sociala ;
5. implementeaza proiectele finantate, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul Directiei generale care identifica si propun categoriile de beneficiari ai acestor proiecte ;
6. elaboreaza raportari intermediare si finale, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea termenelor si indicatorilor prevazuti în contractele de finantare ;
7. informeaza, cu acordul conducerii Directiei generale, compartimentul de presa al Primariei Sectorului 2 cu privire la aprobarea sau încheierea finantarii proiectelor, stadiul de realizare a proiectelor finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, lansarea unor programe si proiecte sociale sau alte evenimente speciale initiate si derulate la nivelul Directiei generale;
8. verifica realizarea tuturor indicatorilor de servicii sociale prevazute în contractele de parteneriat încheiate cu O.N.G.-urile sau cu alte organisme ce ofera servicii de asistenta sociala asistatilor Directiei generale;
9. realizeaza studiul pietei de servicii sociale si propune conducerii si serviciilor de specialitate încheierea unor parteneriate cu fundatii si organizatii cu obiect de activitate în domeniul social ;
10. elaboreaza conventiile de colaborare cu fundatiile si organizatiile ce au ca obiect de activitate domeniul social, în baza propunerilor transmise de serviciile de specialitate din cadrul Directiei generale pe care apoi le supune avizarii de catre Serviciul Juridic si Contencios ;
11. eloboreaza strategia locala privind protectia si asistenta sociala si o înainteaza spre aprobare Directorului General, Colegiului director si Consiliului Local Sector 2 ;
12. transmite spre informare si implementare, strategia locala privind protectia si asistenta sociala, compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei generale;
13. propune organizarea unor evenimente speciale (conferinte de presa, spectacole, serbari) care au drept scop informarea si asigurarea suportului material si financiar pentru beneficiarii compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei generale.
14. indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de Directorul General.

Art. 17

Serviciului Strategii, Programe, Proiecte are urmatoarele raspunderi:

1.raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului ;
- Directia de Dialog , Familie si Solidaritate Sociala ;
- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap ;
-Mass-media;
-O.N.G.-uri;
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI JURIDIC SI CONTENCIOS

Art.18

Serviciul Juridic si Contencios indeplineste urmatoarele atributii:

1. urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza conducerii institutiei sarcinile ce revin Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, precum si tuturor compartimentelor din cadrul acesteia;
2. acorda celor doua Comisii de specialitate (copii si persoane adulte) la cererea membrilor acestora, consiliere juridica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii;
3. reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele institutiei;
4. formuleaza proiecte de conventii, statute, contracte;
5. avizeaza, la cererea conducerii, acte de interes patrimonial, proiecte de dispozitii si dosarele prezentate Comisiilor;
6. avizeaza legalitatea actelor emise de conducerea Directei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, proiectele de contracte si de conventii intocmite de serviciile specializate;
7. verifica conditiile necesare incheierii contractului de munca, precum si cele de executare a contractului de munca si avizeaza toate actele ce stabilesc drepturile personalului;
8. pentru o buna aparare a institutiei pe care o reprezinta formuleaza întâmpinari, note scrise, concluzii, ridica exceptii;
9. tine evidenta proceselor si litigiilor în care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele unitatii;
10. comunica Serviciului Financiar si celorlalte organe de executare silita, titlurile executorii primite;
11. urmareste împreuna cu Serviciul Financiar executarea sau modul de executare silita, potrivit codului de procedura civila ;
12. în baza unei delegatii speciale date de Directorul general, poate fixa pretentiile, renunta la pretentii si la judecata, poate formula raspunsuri la interogatoriu, care vor fi însusite ulterior de conducerea institutiei;
13. participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun în discutie probleme de drept;
14. formuleaza raspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
15. primeste plângerile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii, raspunzând în termen legal si exprimându-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
16. exercita caile ordinare si extraordinare de atac împotriva hotarârilor nefavorabile;
17. îsi exprima punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea cailor de atac;
18. promoveaza cereri de chemare în judecata din dispozitia conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
19. asigura consiliere juridica compartimentelor institutiei, la audientele desfasurate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, precum si persoanelor fizice si juridice care se prezinta la audientele Directiei Generale;
20. acorda consiliere juridica compartimentelor din cadrul aparatului propriu al institutiei;
21. asigura consiliere juridica copiilor si familiilor in conditiile Legii nr. 272 / 2004 ;
22. promoveaza actiuni in justitie, pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, cat si a persoanei adulte, in conditiile legii ;
23. asigura secretariatul Colegiului director (convocator, ordine de zi, proces-verbal, redactare hotarari) ;
24.efectueaza anchete administrative si propune conducatorului institutiei sanctiuni disciplinare pentru personalul Directiei generale, in conditiile legii ;
25. colaboreaza la întocmirea proiectelor de hotarâri ale Directiei, regulamentelor, dispozitiilor, instructiunilor ;
26. avizeaza proiectele de hotarâri întocmite care sunt în legatura cu atributiile si activitatea proprie a Directiei generale;
27. avizeaza la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii;
28. verifica si avizeaza proiectele de contracte întocmite de serviciile functionale si de specialitate;
33. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 19

Serviciul Juridic si Contencios are urmatoarele raspunderi:


1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9.raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- instante de judecata (judecatorii, tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie)
- Notariate
- Parchet
- Primaria Municipiului Bucuresti si primariile de sector
- O.N.G-uri
- Politia
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI RESURSE UMANE


Art. 20

A. Serviciul Resurse Umane indeplineste urmatoarele atributii:

1. analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii în vederea asigurarii eficientei economice si a concordantei cu ceilalti indicatori si sectiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si a utilizarii rationale a fondului de salarii;
2. elaboreaza proiectul organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;
3. monitorizeaza întocmirea fiselor de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele si prioritatile stabilite pentru institutie;
4. elaboreaza proiectul Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare (in baza propunerilor sefilor compartimentelor din aparatul propriu al institutiei) al Directiei generale si îl prezinta spre aprobare Directorului general si Consiliului Local Sector 2, dupa caz; aducându-le ulterior la cunostinta salariatilor ;
5. elaboreaza proiectele de dispozitii ale Directorului general referitoare la activitatea de organizare si salarizare a personalului;
6. elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, monitorizeaza întocmirea fiselor de post la nivel de institutie de catre sefii compartimentelor din cadrul Directiei generale;
7. intocmeste necesarul de personal pe care il supune aprobarii Directorului general ;
8. efectueaza lucrarile legate de încadrarea, suspendarea sau încetarea contractelor de munca pentru salariatii Directiei generale;
9. întocmeste si completeaza cu înscrisurile la zi prevazute de legislatia muncii carnetele de munca ale salariatilor Directiei generale ;
10. creaza si reactualizeaza, ori de câte ori este nevoie, o arhiva activa cu dosarele salariatilor Directiei generale , care se completeaza ori de câte ori intervin modificari;
11. se preocupa de asigurarea necesarului de legitimatii de acces în unitate, ecusoane pentru salariatii Directiei generale ;
12. elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat, la cererea scrisa a personalului;
13. efectueaza programarea ofiterilor de serviciu în unitate, la solicitara conducerii Directiei generale;
14. efectueaza programarea concediilor de odihna ale tuturor salariatilor, tinând evidenta efectuarii acestora, a rechemarilor, a retinerilor la serviciu, a reprogramarilor, a compensarilor, etc.;
15. întocmeste si mentine la zi evidenta militara a angajatilor, conform Legii nr. 45/1994 si 46/1996 ;
16. urmareste respectarea porgramului de lucru prin verificarea periodic a condicilor de prezenta;
17. întocmeste dispozitiile de sanctionare pe baza propunerilor Serviciului Juridic si Contencios, pastrând o evidenta stricta a sanctiunilor aplicate pentru personalul care incalca disciplina muncii;
18. întocmeste documentatia ce sta la baza propunerilor pentru pensionarea la limita de varsta sau invaliditate a personalului angajat, cat si pentru pensie de urmas ;
19. raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare a cunostintelor profesionale ale personalului, cu ocazia angajarii in Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, cat si a promovarilor in functii.
20. elaboreaza si propune spre aprobare Directorului general propuneri cu privire la specializarea, formarea si perfectionarea personalului existent, in conditiile legii ;
21. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale;

B. Biroul Organizare, Perfectionare are urmatoarele atributii specifice domeniului de activitate :

1. analizeaza indicatorii de salarizare si normare a muncii în vederea asigurarii incadrarii in fondului de salarii si in prevederile legale in vigoare;
2. elaboreaza proiectul organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;
3. raspunde de intocmirea, de catre sefii comaprtimentelor, in termenul legal a fiselor de evaluare pentru salariatii Directiei generale si de utilizarea punctajelor obtinute in urma evaluariii profesionale individuale pentru calcularea salariilor ;
4. elaboreaza schema de încadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite pe care le transmite compartimentului de specialitate ca baza la întocmirea statului de salarii;
5. elaboreaza proiectele de dispozitii ale Directorului general referitoare la incadrarea si salarizarea personalului precum si la modificari ale contractului individual de munca ale salariatilor institutiei;
6. urmareste respectarea legalitatii privind salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru salariatii Directiei generale ;
7. centralizeaza, prin Foaia colectiva de prezenta a salariatilor Directiei generale, pontajele lunare întocmite de sefii compartimentelor din structura organizatorica a institutiei (pe baza condicilor de prezenta);
8. solicita viza de control financiar preventiv compartimentului (persoanei) autorizat sa o acorde conform legii;
9. elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat, la cererea scrisa a personalului;
10. asigura completarea formularelor tip venite din afara compartimentului / institutiei cu informatii statistice privind numarul si stuctura personalului pe grade, trepte profesionale si înaintarea acestora la institutiile solicitante ;
11. pastreaza legatura cu banca in vederea asigurarii emiterii de carduri de salarii, precum si pentru transmiterea datelor referitoare la persoanele care au incetat raporturile de munca cu Directia generala ;
12. asigura realizarea perfectionarii salariatilor institutiei, facand propuneri in acest sens conducerii si pastrand o baza de date cu programme de perfectionare si salariatii participanti la acestea ;
13. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea sefului Serviciului Resurse Umane si a Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale;

Art. 21

Serviciul Resurse Umane si Biroul Organizare, Perfectionare au urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu si totodata are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului;
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Directia de Dialog, Familie si Solidaritate Sociala;
- Casa de pensii ;
- A.M.O.F.M.
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE SERVICIULUI INFORMATICA

Art. 22

Serviciul Informatica indeplineste urmatoarele atributii:


1. analizeaza necesitatile de achizitionare a unor noi elemente de tehnica de calcul si elaborarea solutiilor optime de achizitie;
2. se preocupa de receptionarea elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru toate compartimentele directiei;
3. analizeaza fluxurile de informatii si elaboreaza programul de informatizare a activitatii compartimentelor Directiei generale ; stabileste necesitatile software ale compartimentelor din cadrul Directiei generale;
4. creaza, propune achizitionarea, întretine si dezvolta aplicatiile informatice;
5. gestioneaza centralizat bazele de date comune tuturor compartimentelor;
6. prelucreaza datele din baza de date comuna în scopul obtinerii unor informatii statistice despre colectivitatea locala din sector si problemele acesteia;
7. editeaza documentele oficiale ale conducerii Directiei generale;
8. editeaza prelucrari de imagini video, scanari, etc. la solicitarea conducerii Directiei generale ;
9. se preocupa de scolarizarea si acordarea asistentei tehnice, in domeniul informatic, a salariatilor institutiei.
10. initiaza si elaboreaza proiecte de informatizare pe diferite servicii ale institutiei în functie de specificul si complexitatea activitatii domeniului în care urmeaza a fi implementate.
11. actualizarea site-ului institutiei www.social2.ro cu informatiile cu caracter public, transmise de serviciile de specialitate si Serviciul Relatii Publice.
12. propune solutii de imbunatatire a activitatii informatice la nivelul institutiei.
13. acorda asistenta tehnica de specialitate pentru compartimentele din cadrul Directiei generale;
14. acorda asistenta la întocmirea si derularea contractelor de service pentru echipamentele hardware.
15. se preocupa de scolarizarea si acordarea asistentei tehnice, in domeniul informatic, a salariatilor institutiei.
16. coordoneaza realizarea retelelor de calculatoare si migrarea echipamentelor în cadrul institutie, hub-urilor si switch-urilor;
17. asigura si raspunde de configurarea, intretinerea si depanarea calculatoarelor (atat hardware cat si software)- instalarea sistemelor de operare si a soft-ului necesar fiecarui calculator;
18. asigura si raspunde de configurarea, optimizarea si securizarea componentelor hardware, a accesului in reteaua locala, la adresa de mail, la internet, etc.
19. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale;


Art. 23

Serviciul Informatica indeplineste urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu:
- serviciile si birourile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ;
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROULUI PROTECTIA MUNCII SI PSI

Art. 24

Biroul Protectia Muncii si PSI indeplineste urmatoarele atributii:
1. sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii ; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate ;
2. sa asigure auditarea securitatii si sanatatii în munca la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ;
3. sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, în scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale ;
4. sa verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie daca noxele se încadreaza în limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate si sa propuna masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul ;
5. sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerintelor de securitate ;
6. sa asigure instruirea si informarea personalului în probleme de protectie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje ( introductiv general, la locul de munca si periodic ), cât si prin cursuri de perfectionare ;
7. sa asigure evaluarea cunostintelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc. ;
8. sa propuna masuri pentru formarea personalului cu resposabilitati în domeniul protectiei muncii, în functie de necesitatile concrete ;
9. sa organizeze propaganda de protectie a muncii ;
10. sa elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, sa participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în functiune ;
11. sa participe la cercetarea accidentelor de munca si sa tina evidenta acestora ;
12. sa colaboreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei îmbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnavire profesionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare ;
13. sa propuna sanctiuni sau stimulente pentru modul în care se realizeaza programul de masuri de protectie a muncii;
14. sa propuna sanctiunii sau stimulente economice pentru modul în care se respecta cerintele de securitate a muncii în organizarea si desfasurarea tehnologice la toate locurile de munca;
15. se ocupa de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectia muncii si asigura materialele necesare informarii si educarii salariatilor;
16. se ocupa de autorizarea anuala din punct de vedere a Protectiei Muncii pentru categoriile de personal ce necesita aceasta autorizare.
17. controlul locurilor de munca pentru prevenirea accidentelor si îmbolnavirilor profesionale;
18. colaborarea cu prestatorul de servicii de medicina a muncii, cat si cu organizatiile sindicale privind programele de îmbunatatire a conditiilor de munca incluse în contractul colectiv;
19. stabileste clauzele privind protectia muncii – p.s.i. în contractele si conventiile încheiate de institutie cu terti;
20. asigura efectuarea instructajului general de Protectia Muncii si P.S.I. la angajare;
21. sa consilieze angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;
22. sa consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
23. sa participe la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale;
24. sa propuna angajatorului stabilirea, prin dispozitii scrise, a responsabilitatilor si modului de organizare privind apararea împotriva incendiilor în institutie; sa le actualizeze ori de câte ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;
25. sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din institutie si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;
26. sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;
27. sa întocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
28. sa elaboreze instructiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;
29. sa verifice ca, atât salariatii, cât si persoanele din exterior, care au acces în institutie primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor;
30. sa asigure întocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale în orice moment;
31. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale

Art. 25

Biroul Protectia Muncii si PSI are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a compartimentului ;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucra;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor compartimetului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.

Colaboreaza cu factorii interesati din cadrul Directiei generale precum si cu alte institutii abilitate în domeniu.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIUL CORP CONTROL

Art. 26

Serviciul Corp Control indeplineste urmatoarele atributii:

1. controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate in familia naturala si substitutiva;
2. controleaza modul in care sunt respectate drepturile persoanei adulte /familiei aflate în situatii de risc social;
3. controleaza modul in care sunt respectate drepturile persoanei cu handicap;
4. controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate, copilului delincvent, persoanelor cu handicap in cadrul centrelor de plasament sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei persoanelor aflate in dificultate;
5. ia masuri pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, persoanei adulte si/sau familiilor acestora precum si pentru prevenirea sau inlaturarea oricaror abuzuri;
6. controleaza modul in care sunt respectate si se aplica hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 2, precum si modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu handicap, asa cum reies din certificatele de încadrare într-o categorie speciala de persoane cu handicap eliberate de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Pentru Adulti Sector 2;
7. controleaza activitatea organismelor private autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate pe raza sectorului;
8. controleaza, la solicitarea Directorului General, activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei, întocmind un raport în care propune masuri de îmbunatatire a activitatii, precum si masuri disciplinare, daca este cazul ;
9. controleaza si activitatea financiar-contabila desfasurata in cadrul DGASPC Sector 2 ;
10. propune luarea de masuri de sanctionare a personalului implicat in sistemul de asistenta sociala si protectia copilului, atunci cand se constata ca sunt incalcate indatoririle de serviciu de catre salariatii comaprtimentelor supuse controlului ;
11. controleaza activitatea compartimentelor de asistenta sociala si ocrotirea sanatatii din subordinea institutiei, pentru copii in varsta de pana la 3 ani ;
12. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea conducerii institutiei.

Art. 27

Serviciul Corp Control are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
-Politia;
-O.N.G.-uri;
-alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROULUI SECRETARIAT AL COMISIEI
PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Art. 28

Biroul Secretariat Comisie pentru Protectia Copilului are urmatoarele atributiile:

1. asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei pentru Protectia Copilului ;
2. inregistreaza cererile adresate de catre copii in legatura cu procedurile in fata Comisiei si le aduce la cunostinta modul in care au fost solutionate ;
3. convoaca persoanele chemate in fata Comisiei pentru solutionarea cazurilor privind copiii;
4. inregistreaza intr-un registru special de evidenta a convocarilor confirmarile de primire a scrisorilor recomandate, precum si procesele-verbale de indeplinire a procedurii de convocare ;
5. consemneaza in registrul special de procese-verbale audierile si dezbaterile ce au loc in sedintele Comisiei, precum si hotararile adoptate de aceasta;
6. verifica dosarele si referatele ce urmeaza sa fie supuse dezbaterii Comisiei si redacteaza “Ordinea de zi” a sedintelor Comisiei.
7. redacteaza si transmite catre Serviciul Juridic si Contencios si presedintele Comisiei, in vederea vizarii si semnarii, hotararile adoptate de Comisie ;
8. inregistreaza intr-un registru special de evidenta hotararile Comisiei provind protectia copilului aflat în dificultate;
- Inregistreaza intr-un registru special de evidenta hotararile Comisiei privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si/sau orientarea scolara/profesionala aacestuia ;
9. inregistreaza in registre speciale de certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si certificatele de expertiza si orientare scolara/profesionala ;
10. comunica hotararile Comisiei persoanelor, institutiilor si organismelor private interesate;
11. redacteaza si transmite membrilor Comisiei, in vederea semnarii, hotararile de incadrare intr-o categorie de persoane care necesita protectie speciala si de expertiza si orientare scolara si certificate anexe ale acestora ;
12. inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei actele emise de Comisie care nu necesita adoptarea unei hotarari ;
13. efectueaza lucrari specifice (inregistrat si arhivat dosare, indosarierea adreselor, invitatiilor, proceselor-verbale, confirmarilor de primire, corespondenta returnata, etc.)
14. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, ( Director coordonator) care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale


Art. 29

Biroul Secretariat al Comisiei pentru Protectia Copilului are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a biroului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise de Comisia pentru Protectia Copilului;
6. raspunde de corectitudinea si completitudinea proceselor verbale intocmite in cadrul sedintelor Comisiei pentru Protectia Copilului;
7. raspunde de comunicarea hotararilor emise de Comisia pentru Protectia Copilului celor interesati, in termenul prevazut de lege;
8. raspunde de transmiterea in termen legal catre Oficiul Roman pentru Adoptii, a cererilor de incredintare in vederea adoptiei, a hotararilor de incredintare in vederea adoptiei si a avizelor favorabile pentru incuviintarea adoptiei emise de catre Comisia pentru Protectia Copilului;
9. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele biroului;
10. raspunde de convocarea membrilor comisiei pentru sedintele acesteia, in termenul prevazut de lege;
11. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;
- Oficiul Roman pentru Adoptii;
- Directia de Dialog , Familie si Solidaritate Sociala ;
- O.N.G.-uri.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI SPRIJINIREA ALTERNATIVELOR DE TIP FAMILIAL

Art. 30

Serviciul Sprijinirea Alternativelor de Tip Familial îndeplineste urmatoarele atributii:

1. instrumenteaza dosarul copilului aflat în dificultate si propune Comisiei sau instantei masurile ce se impun, întocmind documentatia specifica fiecarui caz;
2. identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat în plasament copilul, sau în vederea instituirii tutelei;
3. asigura asistenta si sprijin persoanei sau familiei atât înainte, cât si dupa plasamentul copilului sau dupa instituirea tutelei;
4. ofera asistenta si sprijin parintilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia în mediul familial;
5. supravegheaza persoanele sau familiile carora le-a fost dat in plasament copilul, sau unde a fost instituita tutela, pe toata durata acestei masuri, precum si pe parintii copilului, dupa revenirea acestuia în mediul familial;
6. efectueaza anchete sociale la cererea persoanelor fizice sau juridice, sau prin autosesizare, în legatura cu problematica plasamentului, tutelei sau revenirii în familie;
7. preia toate informatiile legate de copil si le utilizeaza în elaborarea sau revizuirea planului individualizat de permanenta, precum si a planului de servicii ;
8. întocmeste evaluarile psihologice ale copiilor care beneficiaza de masura plasamentului sau tutelei ;
9. determina opinia copilului capabil de discernamânt cu privire la persoana sau familia propusa pentru a-l primi în plasament sau tutela;
10. initiaza si participa la promovarea priectelor privind dezvoltarea serviciilor alternative de protectie de tip familial ;
11. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General,
( Director coordonator) care au legatura cu specificul activitatii serviciului si al Directiei Generale.


Art. 31

Serviciul Sprijinirea Alternativelor de Tip Familial are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru examinarea si solutionarea în termenul prevazut de lege si în limitele competentelor, a cererilor, sesizarilor si reclamatiilor petentilor, care au ca obiect plasamentele în familie, tutela, reveniri în mediul familial, atestari în vederea adoptiei, procedura adoptiei, etc. ;
6. raspunde pentru redactarea anchetelor psihosociale, a planului individualizat de permanenta si a planului de servicii, a rapoartelor de vizita, a adreselor catre persoane fizice si juridice, a referatelor de specialitate, a rapoartelor de activitate, a proiectelor de hotarâri, raspunzând de corectitudinea si completitudinea acestora;
7. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, din regulamentul de organizare si functionare, din regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
8. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate;
9. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
-Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;
-Oficiul Român pentru Adoptii ;
-organisme private autorizate ;
-alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIUL ADOPTII

Art. 32

Serviciul Adoptii îndeplineste urmatoarele atributii:


1. întreprinde demersurile necesare în vederea identificarii de familii sau persoane adoptive potrivite pentru fiecare copil ;
2. întreprinde demersurile necesare în vederea acomodarii copilului cu familia sau persoana adoptiva ;
3. evalueaza din punct de vedere social familiile sau persoanele potential adoptive ;
4. întocmeste rapoarte de evaluare a nevoilor copilului, fise de evaluare a copilului, familiei sau persoanei adoptive, rapoarte de supraveghere bilunare, raportul final în vederea încuviintarii adoptiei de catre instanta, raportul final care concluzioneaza privitor la eliberarea atestatului pentru adoptie, rapoarte post-adoptie ;
5. elaboreaza programe de pregatire adresate persoanelor sau familiilor adoptive ;
6. participa la campanii de recrutare a familiilor sau persoanelor potential adoptive ;
7. ofera familiilor sau persoanelor implicate în procedura adoptiei informatii scrise referitoare la aceasta, precum si datele cele mai relevante privitoare la copiii adoptabili ;
8. evalueaza din punct de vedere psihologic familiile sau persoanele care solicita atestarea pentru adoptie ;
9. întocmeste evaluarile psihologice ale copiilor aflati în cursul procedurii adoptiei ;
10. monitorizeaza evolutia copiilor care beneficiaza de masura încredintarii în vederea adoptiei ;
11. monitorizeaza evolutia copiilor care au fost adoptati prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
12. efectueaza sedinte de consiliere a familiilor sau persoanelor adoptive si a copiilor aflati in cursul procedurii adoptiei sau pentru care adoptia a fost desfacuta ori declarata nula;
13. efectueaza sedinte de consiliere a familiei biologice a copiilor care se afla în cursul procedurii adoptiei sau care a fost adoptat;
14. realizeaza interventii specializate în cazul încalcarii drepturilor copilului care se afla în cursul procedurii adoptiei sau care a fost adoptat, precum si în cazul aparitiei disfunctionalitatilor de orice fel;
15. întocmeste evidenta copiilor al caror plan individualizat de permanenta are ca finalitate adoptia interna, evidenta familiilor adoptive, evidenta notificarilor privitoare la termenele din cursul procedurii adoptiei, evidenta cazurilor la care adoptia a fost desfacuta sau anulata, evidenta adoptiilor supuse perioadei de urmarire post-adoptie ;
16. comunica Oficiului Român pentru Adoptii datele referitoare la familiile sau persoanele adoptive, copiii pentru care a fost pronuntata o hotarâre judecatoreasca de deschidere a adoptiei nterne, de încredintare în vederea adoptiei, de încuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitatii acesteia ;
17. initiaza si participa la promovarea priectelor privind dezvoltarea serviciilor alternative de protectie de tip familial si initiaza proiecte de promovare a adoptiei interne, participând si la implementarea acestora;
18. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, ( Director coordonator) care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei Generale.

ATRIBUTIILE
COMPARTIMENTULUI POST-ADOPTIE

Compartimentul post-adoptie, parte integranta din Serviciul Adoptii, va întocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin 2 ani dupa încuviintarea adoptiei. De asemenea, compartimentul are obligatia de a asigura parintilor adoptivi servicii postadoptie.

Compartimentul post-adoptie are urmatoarele atributii:

1.Activitati de sprijin si consiliere
1.1Compartimentul post-adoptie asigura servicii de sprijin, consiliere si asistenta familiilor adoptatoare, copiilor adoptati si familiei biologice.
1.2 Compartimentul post-adoptie sprijina si promoveaza organizarea grupurilor de sprijin pentru parintii adoptivi si respectiv pentru parintii biologici si asigura coordonarea acestor grupuri.
1.3. Compartimentul post-adoptie asigura, dupa incuviintarea adoptiei, consilierea si informarea familiei adoptatoare cu privire la aspecte legate de dezvoltarea copilului, atasament si dinamica familiei, precum si alte teme de interes in functie de nevoile copilului si ale familiei adoptatoare.
1.4. Compartimentul post-adoptie asigura, dupa incuviintarea adoptiei, consilierea si informarea familiei biologice, in special cu privire la efectele adoptiei asupra membrilor familiei.
1.5. Compartimentul post-adoptie asigura consiliere si sprijn pentru copilul adoptat in ceea ce priveste obtinerea informatiilor legate de adoptia sa a caror comunicare este permisa de lege.
1.6. Compartimentul post-adoptie asigura consilierea copilului adoptat si a persoanei/familiei adoptatoare in cazul desfacerii sau constatarii nulitatii adoptiei.
1.7. Compartimentul post-adoptie analizeaza cauzele care au determinat desfacerea adoptiei sau declararea nulitatii acesteia si face propuneri de imbunatatire a activitatii serviciului de adoptie sau, dupa caz, a altor compartimente.

2.Monitorizarea post-adoptie
2.1 Compartimentul post-adoptie asigura urmarirea si monitorizarea evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe intreaga perioada prevazuta de lege.
2.2 Compartimentul post-adoptie tine evidenta adoptiilor incuviintate supuse perioadei obligatorii de urmarire post-adoptie si intocmeste dosar separat pentru fiecare adoptie in parte.
2.3 Compartimentul post-adoptie asigura planificarea si realizeaza coordonarea interventiilor specifice fiecarui caz in parte.
2.4. Asistentii sociali din cadrul compartimentului post-adoptie realizeaza din oficiu vizite trimestriale la domiciliul copilului adoptat si intocmesc rapoarte in acest sens.
2.5. Asistentii sociali realizeaza vizite la domiciliul copilului adoptat ori de cate ori este sesizat cu privire la aparitia unor disfunctionalitati in familie sau posibile incalcari ale drepturilor copilului si intocmesc rapoarte in acest sens.
2.6. Compartimentul post-adoptie colaboreaza in realizarea interventiilor specifice fiecarui caz cu asistentii sociali ai serviciului de adoptie si sesizeaza, in scris, conducatorul persoanei juridice in care functioneaza toate situatiile care impun desfacerea sau anularea adoptiei sau implicarea altor institutii abilitate de lege sa dispuna masuri care exced sferei proprii de competenta.


Art. 33

Serviciul Adoptii are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru examinarea si solutionarea în termenul prevazut de lege si în limitele competentelor, a cererilor, sesizarilor si reclamatiilor petentilor, care au ca obiect plasamentele în familie, tutela, reveniri în mediul familial, atestari în vederea adoptiei, procedura adoptiei, etc. ;
6. raspunde pentru redactarea anchetelor psihosociale, a planului individualizat de permanenta si a planului de servicii, a rapoartelor de vizita, a adreselor catre persoane fizice si juridice, a referatelor de specialitate, a rapoartelor de activitate, a proiectelor de hotarâri, raspunzând de corectitudinea si completitudinea acestora;
7. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, din regulamentul de organizare si functionare, din regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
8. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate;
9. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
-Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;
-Oficiul Român pentru Adoptii ;
-organisme private autorizate ;
-alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA MATERNALA

Art. 34

Serviciul Asistenta Maternala îndeplineste urmatoarele atributii:

1. instrumenteaza dosarul copilului dupa repartizarea de catre conducatorul institutiei si propune Comisiei sau instantei masurile ce se impun, întocmind documentatia specifica fiecarui caz;
2.asigura asistenta si sprijin persoanei sau familiei biologice atât înainte, cât si dupa plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist;
3. ofera asistenta si sprijin parintilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia în mediul familial;
4. supravegheaza parintii copilului, dupa revenirea acestuia în mediul familial;
5. întreprinde demersurile necesare solutionarii situatiei copiilor parasiti în maternitati si în alte institutii sanitare de pe raza sectorului;
6. întreprinde demersurile necesare clarificarii situatiei mamelor care nu detin acte de identitate sau le au expirate ;
7. efectueaza anchete sociale la cererea persoanelor fizice sau juridice, sau prin autosesizare, referitoare la copiii din unitatile sanitare;
8. preia toate informatiile legate de copil si le utilizeaza în elaborarea sau revizuirea planului individualizat de permanenta, precum si a planului de servicii ;
9. revizuieste planul individual de permanenta al fiecarui copil, la trei luni, sau de câte ori este nevoie;
10. evalueaza din punct de vedere psihologic persoanele care solicita atestarea ca asistent maternal profesionist;
11. întocmeste evaluarile psihologice ale copiilor din reteaua de asistenti maternali profesionisti a directiei ;
12. determina opinia copilului capabil de discernamânt cu privire la asistentul maternal profesionist propus pentru a-l primi în plasament;
13. urmareste dezvoltarea fizica si psihica a copilului si modul de integrare a acestuia în familia asistentului maternal profesionist, fiind întocmite rapoarte periodice în acest sens;
14. sprijina asistentul maternal profesionist, în vederea depasirii eventualelor situatii dificile, acordând inclusiv consiliere de natura medicala;
15. însoteste asistentul maternal profesionist in cadrul unitatilor sanitare pentru efectuarea de analize medicale, recuperari medicale, tratamente medicale, interventii chirurgicale, etc, copiilor aflati în plasament;
16. supervizeaza si evalueaza activitatea desfasurata de asistentul maternal profesionist, participând la formarea initiala si permanenta a acestuia;
17. initiaza si participa la promovarea proiectelor privind dezvoltarea serviciilor de asistenta maternala
18. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, ( Director coordonator) care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale

Art. 35

Serviciul Asistenta Maternala are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5.raspunde pentru examinarea si solutionarea în termenul prevazut de lege si în limitele competentelor, a cererilor, sesizarilor si reclamatiilor petentilor care au ca obiect plasamentul copilului la asistent maternal profesionist;
6.raspunde pentru redactarea anchetelor psihosociale, a rapoartelor de evaluare a nevoilor copilului si a celor psihologice, a rapoartelor lunare de supraveghere, a adreselor catre persoane fizice si juridice, a referatelor de specialitate, a rapoartelor de activitate, a proiectelor de hotarâri, raspunzând de corectitudinea si completitudinea acestora.
7. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, din regulamentul de organizare si functionare, din regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
8.raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate;
9.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
-Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;
-Oficiul Român pentru Adoptii ;
-organisme private autorizate ;
-alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI PENTRU ALTERNATIVE DE TIP REZIDENTIAL

Art. 36

Serviciul Pentru Alternative De Tip Rezidential indeplineste urmatoarele atributii:

1. efectueaza anchete sociale la solicitarea altor institutii pentru solutionarea cazurilor copiilor aflati in unitati administrativ – teritoriale altele decat sectorul 2;
2. coordoneaza activitatea medicala si de elaborare a meniului pentru centrele de plasament, centrele de ingrijire si gazduire, locuinte protejate si apartamentele sociale de tip familial;
3. coordoneaza activitatea Biroului Pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta si a Biroului Coordonare Centre, Locuinte Protejate si Sprijinirea Reintegrarii Familiale ;
4. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 37

Serviciul Pentru Alternative De Tip Rezidential are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului;
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria sectorului 2;
-ANPDC
- Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G –uri;
- Alte institutii;


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE
SI ASISTENTA COPILULUI

Art. 38

Serviciul Anchete Psihosociale si Asistenta a Copilului indeplineste urmatoarele atributii:

Având în vedere prevederile legislatiei în vigoare (Legea 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Ordinul 69/10.06.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind menagementului de caz în domeniul potectiei copilului, Hotarârea nr.1434/02.09.2004, privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului), serviciul va avea urmatoarele atributii:
1. efectueaza anchete psihosociale pentru clarificarea situatiei morale si materiale a familiilor ai caror copii se afla în centrele de plasament din diverse sectoare ale Municipiului Bucuresti, sau din alte judete, la solicitarea în scris a acestora;
2. în baza celor observate si constatate pe teren se va propune mentinerea sau modificarea masurii de protectie stabilita de comisia respectiva;
3. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial.
4. efectueaza anchete psihosociale în vederea cunoasterii situatiei socio-economice a persoanelor sau familiilor care solicita sprijin si asistenta;
5. efectueaza anchete psihosociale solicitate de alte institutii în vederea stabilirii situatiei sociale a pesoanei sau familiei vizate;
6. efectueaza anchete psihosociale în vederea cunoasterii situatiei socio-economice a persoanelor sau familiilor care solicita asistenta în cadrul centrelor de zi, aflate în subordinea directiei;
7. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin încheieea de conventii de colaborare cu acestia;
8. îndruma familiile care solicita ajutor material/financiar catre O.N.G-uri si întocmeste documentatia necesara;
9. monitorizeaza si evalueaza o data la 4 luni situatia socio-economica a familiei si stabileste care este evolutia cazului;
10. distribuie lapte praf si întocmeste lunar borderou pentru cererile de lapte praf, pentru copiii în vârsta de pâna la un an;
11. întocmeste documentatie distincta pentru fiecare cerere de lapte praf cuprinzând actele care au stat la baza realizarii dreptului;
12. întocmeste rapoarte privind activitatea desfasurata la solicitarea conducerii;
13. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale

Art. 39

Serviciul Anchete Psihosociale si Asistenta a Copilului are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii;
-O.N.G.-uri.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI DE INTERVENTIE IN SITUATII DE ABUZ,
NEGLIJARE, TRAFIC SI MIGRATIE

Art. 40

Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic si Migratie indeplineste urmatoarele atributii:

1. Asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a copilului aflat in dificultate (victima a vreunei forme de abuz), inclusiv pentru plasamentul copilului in regim de urgenta ;
2. organizeaza si coordoneaza activitatea centrului de primire a copilului în regim de urgenta si a unui centru de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale ;
3. dupa acordarea plasamentului in regim de urgenta, evalueaza situatia copilului si a familiei sale pentru a pregati stabilirea unei masuri de protectie pe termen mediu sau lung, sau pentru reintergrarea copilului in familia naturala sau largita (acolo unde este cazul) ;
4. face demersurile necesare pentru calarificarea situatiei juridice a copilului, identificarea sa si a familiei sale sau intocmirea dosarului PIN ;
5. in cazul copilului victima a vreunei forme de abuz, colaboreaza in echipa cu reprezentantii Politiei Sectorului 2 si ai Parchetului Sectorului 2 pentru desfasurarea anchetei sociale si pentru stabilirea masurilorde protectie necesare ;
6. intocmeste dosarul copilului victima a vreunei forme de abuz si propune Comisiei masurile ce se impun, raportate la evaluarea realizata prin raportul de ancheta psihosociala ;
7. asigura si supravegheaza modul de indeplinire al sentintelor civile pronuntate de instantele judecatoresti competente prin care s-au luat decizii privitoare la copiii aflati în evidenta sa, precum si a hotararilor comisiei pentru protectia copilui ;
8. monitorizeaza familiile avute in evidenta in urma sesizarilor/autosesizarilor, pentru a preveni comiterea unor eventuale abuzuri asupra copiilor lor;
9. Prin intermediul hot-line 9852, raspunde, in program de permanenta, la sesizarile comunitatii si intervine operativ pentru a asigura protectia copiilor aflati in dificultate pe raza teritoriala a Sectorului 2
10. Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale administratiei publice locale, in vederea realizarii operative si eficiente a atributiilor de serviciu. (Primarie sector 2, Politie, Directia Penitenciarelor,SSPH, scoli, ONG-uri, etc. )
11.Informare la nivelul comunitatii- Dezvolta actiuni de informare la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora.
12.Prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor -Colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiilor lor in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copiilor.
13. Functioneaza in acord cu un plan anual de actiune si o metodologie specifica, întocmita conform prevederilor standardelor minime obligatorii.
14.Intocmeste si gestioneaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea copiilor strazii si a evolutiei acestui fenomen.
15.Identifica si intervine în cazul copiilor strazii, conform legislatiei in vigoare, eventual cu sprijinul autoritatilor abilitate: politie, asistenta sociala, etc.
16. Realizeaza evaluarea initiala si detaliata a cazurilor pe care le are in evidenta.
17. Asigura implementarea masurilor de interventie pe termen scurt care sa pregateasca copilul pentru reintegrarea in familie sau pentru luarea unei masuri de protectie corespunzatoare.
18. Ofera copiilor sprijin concret si ii incurajeaza sa mentina legaturile cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru ei, daca acest lucru nu contravine interesului lor superior.
19. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale

Art. 41

Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic si Migratie are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROULUI INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA SI TELEFONUL COPILULUI

Art. 42.

Biroul Interventie In Regim De Urgenta Si Telefonul Copilului are urmatoarele atributii :

1. Informare si relatii cu comunitatea- Telefonul copilului dezvolta activitati de informare si promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expusi la abuz, neglijare si exploatare. TC dispune de materiale promotionale (pliante, brosuri).
2. Asistare telefonica- Se asigura clientilor asistenta pentru depasirea situatiilor de criza si solutionarea adecvata a cazurilor expuse sau semnalate.
3. Consiliere telefonica - Consilierii telefonului copilului evalueaza nevoile imediate ale clientului si potentialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare si exploatare.
4. Interventia în situatii de urgenta prin echipa operativa si efectuarea evaluarii riscului imediat.
5. Alcatuirea si gestionarea bazei de date cu informatii din domeniile protectiei copilului, social si juridic, etc.
6. Organizarea si actualizarea bazei de date cu situatiile de abuz, neglijare, exploatare etc. sesizate la Telefonul Copilului.
7. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale


Art. 43.

Biroul Interventie In Regim De Urgenta Si Telefonul Copilului are urmatoarele raspunderi :
1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a biroului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor biroului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri
- alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROULUI ASISTENTA SOCIALA STRADALA

Art. 44.

Biroul Asistenta Sociala Stradala are urmatoarele atributii :

1. Informare si relatii cu comunitatea

BSS depune o activitate intensa de informare la nivelul comunitatii cu privire la problemele cu care se confrunta copiii strazii si familiile acestora precum si la serviciile sociale pe care le promoveaza si le desfasoara.
BSS organizeaza si sprijina actiuni de informare singur sau în colaborare cu organizatii guvernamentale sau neguvernamentale cu privire la problematica acestei categorii de copii.

2. Acordarea asistentei sociale si protectiei speciale pentru copiii strazii

• Deplasarea repetata în strada a lucratorilor sociali, pe baza unui program stabilit;
• Contactarea reprezentantilor Organizatiilor Private Autorizate pe raza sectorului 2 pentru realizarea unor actiuni comune (pe strada si în centrele de protectie);
• Contactarea reprezentantilor Politiei de Proximitate de pe raza sectorului 2 pentru realizarea unor actiuni comune;
• Observarea copiilor si a grupurilor, a obiceiurilor, locurilor pe care le frecventeaza si anturajul lor;
• Contactul (câstigarea încrederii);
• Explorarea dorintelor si intereselor copilului (se vor evita pe cât posibil întrebarile directe);
• Oferirea de informatii cu privire la serviciile sociale existente, obtinerea actelor de identitate, continuarea scolii, etc.
• Culegerea informatiilor despre identitate, loc de provenienta, cauze ale ajungerii în strada, centre rezidentiale si de zi pe care le-a frecventat;
• Repetarea întâlnirilor în strada;
• Rezolvarea unor probleme imediate cu care se confrunta (hrana, îmbracaminte, etc.);
• Cunoasterea grupului din care fac parte si stabilirea unor contacte cu alti copii ai strazii;
• Se vor întreprinde investigatii sociale pentru a verifica informatiile culese, precum si pentru a culege noi informatii;
• Convingerea copilului cu privire la necesitatea schimbarii modului de viata;
• În cazul în care se vor desfasura actiuni împreuna cu Politia, în functie de vârsta si gradul de maturitate al copiilor strazii precum si în functie de optiunea acestora, copiii vor fi protejati la Adapostul „Danila Prepeleac” sau la Centrul de Primire în Regim de Urgenta „Ciresarii”;
• Scoaterea copilului din strada si luarea unor masuri de protectie la propunerea lucratorului social stradal:
i. Integrarea copilului în Adapostul „Danila Prepeleac” sau plasamentul acestuia în regim de urgenta în cadrul unui centru specializat din cadrul DGASPC sau din cadrul unei OPA, în functie de specificul fiecarui copil;
ii. Înregistrarea cazului la DGASPC sector 2;
iii. Conlucrarea lucratorilor sociali stradali cu specialistii din cadrul Adapostului ”Danila Prepeleac” si a CPRU „Ciresarii” în desfasurarea activitatilor de resocializare a copiilor;
iv. Demersuri de identificare (cu ajutorul Politiei, realizarea dosarelor PIN);
v. Realizarea demersurilor pentru asistenta medicala;
vi. Realizarea evaluarii initiale ;
vii. Desfasurarea unor activitati de reinsertie sociala;
viii. Mentinerea masurii de plasament în regim de urgenta pâna la identificarea parintilor (daca parintii nu pot fi gasiti – pentru copiii protejati în cadrul CPRU „Ciresarii”);
ix. Înregistrarea tardiva a nasterii daca nu a putut fi identificat pe o secventa temporala semnificativa, de catre serviciul juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. în baza datelor oferite de catre serviciul de asistenta social stradala.
x. Reintegrarea familiala si dezvoltarea unui program de monitorizare si consiliere (cu o perioada minima de 3 luni), iar daca acest lucru nu este posibil, plasamentul copilului la familia largita sau într-un centru de plasament sau la un asistent maternal profesionist.

Art. 45

Biroul Asistenta Sociala Stradala are urmatoarele raspunderi :
1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a biroului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor biroului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri
- alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI PROTECTIA COPILULUI DELICVENT

Art. 46

Serviciului Protectia Copilului Delincvent are urmatoarele atributii :

1. acorda consiliere, asistenta juridica si reprezentare în fata organelor de cercetare penala ale politiei, parchetului si instantelor de judecata, a copiilor suspectati, acuzati sau dovediti vinovati de savârsirea unei fapte prevazute de legea penala;
2. efectueaza ancheta sociala la familiile copiilor suspectati, acuzati sau dovediti vinovati de savârsirea unei fapte penale, care îsi au domiciliul pe raza administrativ teritoriala a sectorului 2;
3.efectueaza si întocmeste raportul de examinare psihopedagogica a copilului suspectat, acuzat sau dovedit vinovat de savârsirea unei fapte penale;
4. întocmeste planul de interventie personalizata, planul de supraveghere specializata, rapoarte, adrese sau oricare alte acte necesare clarificarii situatiei juridice a copilului suspectat, acuzat sau dovedit vinovat de savârsirea unei fapte penale;
5. prezinta Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 2 sau, dupa caz, instantei de judecata, propunerile în vederea acordarii uneia dintre masurile de protectie speciala prevazute de art. 55 lit. a) si c), raportat la art. 80 alin.1, Capitolul V din cuprinsul Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
6. monitorizeaza respectarea obligatiilor impuse de catre Comisia pentru Protectia Copilului Sector 2 prin aplicarea masurii de protectie speciala a supravegherii specializate, copiilor si familiilor acestora, familiei extinse ori cea substitutiva;
7.efectueaza sedinte de consiliere psihocomportamentala si a terapiei individuale sau de grup, cu copiii aflati în atentia Serviciului precum si cu familiile acestora;
8. elaboreaza si dezvolta proiecte care au ca scop prevenirea delincventei juvenile, precum si a recidivei în rândul copiilor aflati în atentia Serviciului (sistem rezidential, sistem de zi, sistem familial, supraveghere specializata);
9. desfasoara actiuni în parteneriat cu politia, inspectoratul scolar, ONG-uri si alte institutii implicate în prevenirea delincventei juvenile, în institutiile de învatamânt si centrele de plasament aflate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 2;
10. în activitatea de prevenire si combatere a delincventei juvenile colaboreaza cu Politia Sector 2 (sectiile 6,7,8,9), Parchetul de pe lânga Judecatoria Sector 2 si de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Serviciile de protectie ale copilului delincvent din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judetene/sector, Serviciul de reintegrare sociala si supraveghere a infractorilor de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti ;
11. instituie masuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri ;
11. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale;

Art. 47

Serviciul Protectia Copilului Delicvent are urmatoarele raspunderi:

1.Raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2.Raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3.Raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4.Raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite;
5.Raspunde pastrarea confidentialitatii datelor privind copiii care au savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspund penal ;
6.Raspunde de respectarea Regulamentului de organizare si functionare al institutiei, precum si de prevederile Regulamentului de ordine interioara al acesteia.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sector 2 (Sectiile 6, 7, 8 si 9)
- Parchetul de langa Judecatoria Sectorului 2
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
- Serviciile de protectie a copilului delincvent din cadrul Directiilor Judetene, espective locale pentru protectia drepturilor copilului
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA , CONSILIERE, PREVENIRE SI ABANDON

Art. 48

Serviciul Asistenta, Consiliere, Prevenire si Abandon indeplineste urmatoarele atributii:

1.Previne situatiile ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
2.Acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind ca acestia sa-si poata asuma responsabilitatile si indeplini obligatiile cu privire la copil, inclusiv prin includerea copiilor în centrele de zi de la nivelul institutiei;
3.Actioneaza pentru prevenirea abandonului de copii prin planning familial si educatie contraceptiva;
4.Elaboreaza proiecte pentru infiintatrea de centre, asigura coordonarea acestora si implemenrarea proiectelor, precum si coordonarea activitatii sistemului de servicii;
5.Implica organismele private autorizate in programe ce au ca scop reducerea numarului de copii abandonati si institutionalizati;
6. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Ajunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 49

Serviciul Asistenta, Consiliere, Prevenire si Abandon are urmatoarele raspunderi:

1.raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri.
- alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI CU DISABILITATI

Art. 50

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Disabilitati are urmatoarele atributii:

1. Identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii/tinerii cu handicap/deficienta si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara;
2. Verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara;
3. Efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului cu disabilitati ce solicita încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap;
4. Intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planuri de servicii personalizate si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientare scolara si, dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap precum si cele care se refera la orientarea scolara se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare prevazute de lege;
5. Urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de comisie;
6. Efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal formulata de acestia conform legii;
7. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 51

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Disabilitati are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
- Ministerul Sanatatii
- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
ADAPOSTULUI PENTRU COPIII STRAZII
“DANILA PREPELEAC”

Adapostul furnizeaza beneficiarilor urmatoarele tipuri de servicii : primire si gazduire temporara, asistenta medicala si îngrijire, consiliere psihologica, educare, reintegrare familiala si comunitara.

Obiectivele Adapostului pentru copiii strazii “Danila Prepeleac”:
a) Diminuarea fenomenului copiii strazii;
b) Oferirea unui serviciu social care sa ofere o alternativa strazii;
c) Dezvoltarea interventiei personalizate.

Art. 52

Adapostul Pentru Copiii Strazii “Danila Prepeleac” are urmatoarele atributii:

1. Asigurarea gazduirii si ingrijirii de baza, pe termen scurt pentru copiii strazii, precum si alte activitati si/sau acces la serviciile necesare in scopul reintegrarii in familie sau luarii unei masuri de protectie corespunzatoare;
2. Elaborarea de catre responsabilul de caz din centru, impreuna cu managerul de caz, a masurilor de interventie pe termen scurt si a proiectului planului de servicii sau, dupa caz, a planului individualizat de protectie;
3. Sustinerea si pregatirea copiilor strazii pentru reintegrarea in societate si pentru momentul parasirii adapostului;
4. Stimularea relatiilor cu familia restransa si largita;
5. Prevenirea excluderii sociale si profesionale a copiilor strazii, prin asistenta multidisciplinara de specialitate;
6. Stimularea familiei naturale, a celei extinse sau a familiei substitut pentru asumarea cu succes a responsabilitatilor privind cresterea si educarea acestor copii;
7. Constituirea programelor individuale de interventie;
8. Integrarea intr-un sistem de scolarizare (acolo unde este posibil);
9. Construirea unui sistem de relationare a copilului cu ceilalti copii si cu adultii, in vederea acceptarii unui alt program de viata, instruire si educatie;
10. Depunerea diligentelor pentru obtinerea certificatelor care sa ateste handicapul fizic sau psihic (cand este cazul).

Art. 53

Adapostul Pentru Copiii Strazii “Danila Prepeleac”are urmatoarele raspunderi

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a adapostului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a adapostului;
6. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE ZI DE RECUPERARE
SI RESURSE PENTRU COPIII CU DIZABILITATI
MULTIPLE SI FAMILIILE LOR

Art. 54

Centrul de Zi de Recuperare si Resurse pentru Copiii cu Dizabilitati Multiple si Familiile lor are urmatoarele atributii:

1. Intocmeste situatia copiilor aflati in centru si actualizeaza saptamanal situatia numarului de locuri;
2. Asigura urmatoarele servicii pentru copiii cu dizabilitati multiple:
3. Efectueaza evaluare complexa si diagnoza, fizioterapie, kinetoterapie, psihoterapie, consiliere, logopedie, stimulare si terapie educationala;
4. Elaboreaza programele de interventie personalizata respectand urmatoarele principii: parteneriat cu parintii, lucrul in echipa interdisciplinara;
5. Impune si organizeaza actiuni de socializare si integrare in comunitate pentru copiii care frecventeaza centrul de zi si pentru responsabilizarea parintilor in a-si indeplini obligatiile ce le revin fata de copil, pentru prevenirea institutionalizarii;
6. Colaboreaza cu reprezentantii serviciilor de specialitate din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in vederea intocmirii documentatiei si a respectarii recomandarilor facute de comisie pentru orientarea scolara a copiilor cu disabilitati
7. Sprijina familiile copiilor cu disabilitati in accesarea serviciilor si programelor cele mai potrivite pentru fiecare copil, pe baza unui proces de monitorizare continuu;
8. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 55

Centrul de Zi de Recuperare si Resurse pentru Copiii cu Dizabilitati Multiple si Familiile lor are urmatoarele raspunderi:

1. Raspunde in fata conducerii ierarhice pentru buna functionare a centrului;
2. Raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. Raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. Raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. Raspunde de organizarea bazei materiale a adapostului;
6. Raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
7. Raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
8. Raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
10. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri
- alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE PLASAMENT “LUMINITA”

Centrul furnizeaza în principal urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor : gazduire pe perioada nedeterminata, asistenta medicala si îngrijire personala, consiliere psihologica, recuperare si reabilitare, educare, socializare, pregatirea în vederea integrarii/reintegrarii familiale sau comunitare.

Art. 56

Centrul de Plasament “Luminita” indeplineste urmatoarele atributii :

1. intocmeste situatia copiilor internati in centru si actualizeaza saptamanal situatia numarului de locuri disponibile;
2. creaza conditii pentru asigurarea legaturii personale a parintilor cu copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului în centru;
3. propune si organizeaza actiuni cu caracter educativ, cultural si sportiv pentru copiii aflati in centrul de plasament si pentru responsabilizarea familiilor in vederea prevenirii institutionalizarii;
4. asigura gazduire pe perioada nedeteminata, mediul familial si dezvoltarea armonioasa corespunzatoare copiilor care li s-a satbilit masura plasamentului;
5. colaboreaza cu celelalte compartimente specializate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 pentru intocmirea documentatiei necesare si a aplicarii masurilor de ocrotire luate de catre Comisie pentru copiii aflati in centrul de plasament;
6. asigura asistenta sociala si medicala copiilor cu probleme medicale aflati in dificultate, din cadrul centrului;
7. asigura asistenta medicala permanenta pentru persoanele institutionalizate ;
8. asigura conditiile de recuperare si reabilitare a copiilor, in functie de gradul de handicap, institutionalizati in centru;
9. asigura bunastarea copilului prin supraveghere medicala permanenta medicala si ingrijire adecvata;
10. raspunde de ameliorarea conditiilor de viata pentru a asigura si sprijini dezvoltarea maximala a copilului ;
11. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 57

Centrul de Plasament “Luminita” are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
7. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE ZI “PINOCCHIO”

Centrul de Zi « Pinocchio« furnizeaza, în principal, urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor : educare, asistenta si îngrijire pe perioada zilei, socializare si petrecerea timpului liber, consiliere psihologica pentru copil si familie, reintegrare familiala si comunitara.

Art. 58

Centrul de Zi “Pinocchio” indeplineste urmatoarele atributii :

1. intocmeste situatia copiilor internati in centru si actualizeaza saptamanal situatia numarului de locuri disponibile;
2. creaza conditii pentru asigurarea legaturii personale a parintilor cu copiii inclusi in centru; 1.identifica benefeciarii centrului;
3. incheie un acord intre familie si centru privind obligatiile si drepturile partilor;
4. asigura suport psihopedagogic, psihosocial si material – financiar familiilor beneficiarilor:
5. ofera gazduire si dezvoltare in cadrul unui program educational adaptat varstei copiilor precum si a unui program recreativ pentru acestia;
6.asigura pregatirea specifica parasirii centrului de catre copil;
7. monitorizeaza si evalueaza periodic cazurile;
8. sensibilizeaza opinia publica pentru a preveni situatiile ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului prin organizarea periodica de actiuni de mediatizare si prin materiale publicitare.
9. propune si organizeaza actiuni cu caracter educativ, cultural si sportiv pentru copiii aflati in centru si pentru responsabilizarea familiilor in vederea prevenirii institutionalizarii;
10. asigura mediul familial si dezvoltarea armonioasa corespunzatoare a copiilor care au primit masura de plasament;
11. colaboreaza cu specialistii din cadrul altor comaprtimente pentru intocmirea documentatiei necesare si planului individualizat de servicii;
12. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 59

Centrul de Zi “Pinocchio” are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
7. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENTA
“CIRESARII”


Centrul de Primire Copii în Regim de Urgenta « Ciresarii« este un serviciu de tip rezidential care asigura protectie speciala în regim de urgenta, cu caracter temporar, copilului abuzat, neglijat, precum si a copilului gasit sau abandonat în unitatile sanitare.
Centrul furnizeaza, în principal, urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor : primire si gazduire temporara, asistenta medicala si îngrijire, consiliere psihologica, educare, reintegrare familiala si comunitara.

Art. 60

Centrul Primire Copii în Regim de Urgenta “Ciresarii” indeplineste urmatoarele atributii :

1. este serviciu de tip rezidential care asigura protectia speciala, in regim de urgenta, cu caracter temporar, a copilului abuzat, neglijat, precum si a copilului gasit sau a celui abandonat in unitati sanitare ;
2.asigura nevoile de sanatate si promovare a sanatatii, nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii, nevoile fizice si emotionale, nevoile educationale, de petrecere a timpului liber si de socializare ;
3. asigura mentinerea legaturilor copilului cu parintii, sau dupa caz cu familia largita, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil ;
4. colaboreaza cu Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic si Migratie din cadrul DGASPC Sector 2 pentru intocmirea documentatiei necesare acordarii plasamentului in regim de urgenta si stabilirea masurii de protectie adecvata de catre instanta judecatoreasca competenta;
5. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale


Art. 61

Centrul Primire Copii “Ciresarii” are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5.raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6.raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
7.raspunde de securitatea materialelor cu continut secret si de confidentialitatea sau scurgerea acestora.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Politia;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE CENTRULUI DE SERVICII,
DE ASISTENTA SI SPRIJIN PENTRU PREVENIREA
SITUATIILOR CE PUN IN PERICOL SECURITATEA SI
DEZVOLTAREA COPILULUI
“CASA DIN TEI”

Centrul ofera beneficiarilor, urmatoarele tipuri de servicii :
-pentru componenta-centrul maternal- primire si gazduire temporara, protectie si îngrijire, consiliere psihologica, educare, reintegrare familiala si comunitara.
-pentru componenta-centru de zi : educare, asistenta si îngrijire, consiliere psihologica pentru familie si copil, socializare si petrecere a timpului liber, reintegrare familiala si comunitara .
-pentru componenta-centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii :consiliere sociala, informare, consiliere psihologica pentru copil si familie, consiliere juridica.

Art. 62

Centrul de servicii de asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului “Casa din Tei” este compus din trei centre care indeplinesc urmatoarele atributii:

CENTRUL DE ZI “URSULETUL DE PLUS”

Este un serviciu care asigura ingrijirea pe timpul zilei, a copiilor prescolari proveniti din familiile aflate in situatii de risc, prevenind abandonul prin mentinerea copiilor in familiile lor.

Beneficiari : copiii cu varste cuprinse intre 3-14 ani, a caror familie traverseaza o perioada critica, deoarece nu dispun de resurse financiare si materiale sau nu beneficiaza de suportul familiei.

Obiective :
- prevenirea institutionalizarii copilului prin acordarea de asistenta multidisciplinara familiilor, cu scopul de a reduce numarul de copii institutionalizati ;
- readaptarea psihologica a copilului cu dificultati si tulburari de relationare cu mediul social si familial ;
- armonizare relatiei copii-parinte si diminuarea fenomenului de abandon prin acordarea de asistenta si consiliere familiei aflate in dificultate ;
- informarea familiilor aflate in dificultate dinr aza teritoriala a sectorului 2 cu privire la serviciile de sprijin ce pot fi accesate;
- sedinte cu parintii individuale si de grup, in vederea depasirii situatiilor dificile cuc are se confrunta.

CENTRUL MATERNAL « «MARIA » :

- un serviciu de protectie materno-infantila, de tip rezidential, care asigura dreptul fiecarui copil de a-si pastra relatiile familiale. Acaeatsa se realizeaza oferind mamei aflate in dificultate, suportul necesar pentru ca ea sa-si asume exercitarea drepturilor si indatoririlor ce-i revin fata de copil.

Beneficiari :
Cuplul mama-copil, in care copilul nu depaseste 5 ani ; mame cu copii nou nascuti cu risc de abandon ; mame cu copii care temproar nu mai au locuinta sau se confrunta cu mari probleme (financiar, profesionale, relationale) ;
Cuplul mama-copil abuzat sau neglijat : cazuri inc are mama este respinsa de familia de provenienta ; cazuri inc are copilul a fost victima unui abuz ; gravide fara suprot familial si comunitar, cu risc crescut de abanadon al copilului.

Servicii oferite :
- gazduirea (asistarea in vederea gasirii unui loc de munca, consilierea psihologica) cuplului mama-copil pe o perioada determinata de 6 luni, in cazuri exceptionale pana la 1 an ;
- asistenta medicala, psihologioca, sociala si juridica acordtae gravidelor si mamelor fara suprot psiho-social, in scopul mentinerii copilului in familie si a eliminarii factorilor externi ce pot influenta negativ evolutia acestuia ; acompanierea in relatia cu familia, in vederea facilitarii reintegrarii familiale

CENTRUL DE CONSILIERE « FLOARE DE COLT« :

Este un serviciu de consiliere psihologica, sociala si juridica destinat parintilor copiilor asistati in cadrul DGASPC Sector , ca si altor beneficiari apartinand comunitatii.
Beneficari : familiile aflate in situatii de criza, cu dificultati financiare, materiale, de interrelationare si de natura juridica.

Servciii oferite :
- prin consiliere psihologica se ofera parintilor copiilor asistati oportunitatea de a identifica problemele cu care se confrunta, de a se gasi solutii de rezolvare a acestora, precum si de a-si mobiliza resursele in acest sens.
- Se acorda suport juridic, psihologic si social de specialitate
- Se intervine si se asista in problemele de tip familial
- Se intervine si se asista in problemele de tip profesional
- Se intervine si se asista in problemele de viata si societate.

- îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale

Art. 63

Centrul de servicii de asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului “Casa din Tei” are urmatoarele raspunderi:
1.raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
7. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie ca si a responsabilitatii afective a acestuia;
8.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
9. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
10.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
11.raspunde de organizarea activitatilor cultural artistice si educative in colaborare cu alte institutii de specialitate.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Politia;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRUL DE ZI « FLOARE DE CAMP »

Centrul furnizeaza urmatoarele servicii beneficiarilor : educare, asistenta si îngrijire, consiliere psihologica pentru familie si copil, socializare si petrecere a timpului liber, reintegrare familiala si comunitara .


Art. 64

Centrul de Zi « Floare de Câmp« indeplineste urmatoarele atributii:

1. un serviciu care asigura ingrijirea pe timpul zilei, a copiilor scolari proveniti din familiile aflate in situatii de risc , prevenind abandonul scolar si familial.
2. Beneficiari ai serviciilor sunt copii cu varste cuprinse intre 7-16 ani a caror familie traverseaza o perioada critica, deoarece nu dispun de resurse financiar si materiale sau nu beneificiaza de suprotul familei largite.
3. prevenirea institutionalizarii copilului prin acordarea de asistenta multidisciplinara familiilor , cu scopul de a reduce numarul de copii institutionalizati ;
4. asistenta prin intermediul unui personal specializat (referenti educatori psihopedagogi) in privinta efectuarii temelor si in consolidarea si imbogatirea cunostintelor;
5. readaptarea psihologica a copilului cu dificultati si tulburari de relationare cu mediul social si scolar;
6. armonizarea relatiei copil-parinte si diminuarea fenomenului de abandon prin acordarea de asistenta si consiliere familiee aflate in dificultate.

Art. 65

Centrul de Zi « Floare de Câmp« are urmatoarele raspunderi:
1.raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
7. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie ca si a responsabilitatii afective a acestuia;
8.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
9. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
10.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
11.raspunde de organizarea activitatilor cultural artistice si educative in colaborare cu alte institutii de specialitate.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Politia;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI GAZDUIRE “COLT ALB”

Ofera servicii pentru protectia copilului scolar cu deficiente auditive si asigura, pe perioada determinata, gazduire, îngrijire primara, educatie extra-scolara si pregatire în vederea reintegrarii sau integrarii sociale.
Beneficiarii vor fi inclusi în cadrul Centrului de Îngrijire si Gazduire « Colt Alb«, pe perioada anului scolar, prin avizarea orientarii scolare de catre Comisia pentru Protectia Copilului Sector 2, în limita locurilor disponibile, aprobate si autorizate pentru Centrul respectiv.
De asemenea, cheltuielile pentru mentinerea beneficiarilor proveniti de pe raza teritoriala a altor unitati administrativ-teritoriale, în Centrul de Îngrijire si Gazduire vor fi recuperate de la comunitatea locala. In acest sens vor fi încheiate conventii între DGASPC Sector 2 si comunitatea locala, în care vor fi stipulate printre altele, modalitatile de calcul, de plata si de recuperare a sumelor datorate.
Drepturile si obligatiile partilor (furnizorul de servicii si beneficiarul) vor fi stipulate într-un contract încheiat în temeiul HG nr.539/2005.

Art. 66

Centrul de Îngrijire si Gazduire “Colt Alb” indeplineste urmatoarele atributii:

1.Respecta si promoveaza cu prioritate interesul superior al copilului pe perioada gazduirii, potrivit legislatiei în vigoare;
2.Mentine relatiile personale ale copilului cu parintii, rudele si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament tinand cont si de deficientele lor ;
3.Asigura îngrijire si supraveghere beneficiarilor pe perioada gazduirii ;
4.Asigura asistenta medicala în afara programului scolar, precum si în timpul noptii, direct sau prin intermediul medicului de familie;
6.Asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltand relatiile acestora cu comunitatea, avand deschidere spre aceasta;
7.Asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor;
8.Asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor, in vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;
9.Asigura posibilitati de petrecere a timpului liber prin diverse programe, actiuni, vizite, excursii, etc;
10. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale
11.pregateste si serveste zilnic hrana, pentru copiii interni si semiinterni de la Scoala pentru hipoacuzici – “Colt Alb” si de la Scoala pentru ambliopi – “Neghinita”;
12. asigura conditiile corespunzatoare de cazare pentru copiii interni (indrumare, ingrijire si supraveghere);
13. asigura conditii de studiu pentru copiii aflati in internat;
14. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 67

Centrul de Îngrijire si Gazduire “Colt Alb” are urmatoarele raspunderi:

1.raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I. si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
7. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie ca si a responsabilitatii afective a acestuia;
8.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
9. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspund de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
10.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
11.raspunde de organizarea activitatilor cultural artistice si educative in colaborare cu alte institutii de specialitate.
Colaboreaza cu :
- toate compartimentele si centrele aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ;

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI GAZDUIRE “CANTEMIR”

Ofera servicii pentru protectia copilului scolar cu deficiente auditive si asigura, pe perioada determinata, gazduire, îngrijire primara, educatie extra-scolara si pregatire în vederea reintegrarii sau integrarii sociale.
Beneficiarii vor fi inclusi în cadrul Centrului de Îngrijire si Gazduire « Cantemir«, pe perioada anului scolar, prin avizarea orientarii scolare de catre Comisia pentru Protectia Copilului Sector 2, în limita locurilor disponibile, aprobate pentru Centrul respectiv.
De asemenea, cheltuielile pentru mentinerea beneficiarilor proveniti de pe raza teritoriala a altor unitati administrativ-teritoriale, în Centrul de Îngrijire si Gazduire vor fi recuperate de la comunitatea locala din care copilul face parte. In acest sens vor fi încheiate conventii între DGASPC Sector 2 si comunitatea locala din care copilul face parte, în care vor fi stipulate printre altele, modalitatile de calcul si de recuperare a sumelor datorate.
Drepturile si obligatiile partilor (furnizorul de servicii si beneficiarul) vor fi stipulate într-un contract încheiat în temeiul HG nr.539/2005.

Art. 68

Centrul de Îngrijire si Gazduire “Cantemir” îndeplineste urmatoarele atributii:

1.Respecta si promoveaza cu prioritate interesul superior al copilului pe perioada gazduirii, potrivit legislatiei în vigoare;
2.Mentine relatiile personale ale copilului cu parintii, rudele si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament tinând cont si de deficientele lor ;
3.Asigura îngrijire si supraveghere beneficiarilor pe perioada gazduirii ;
4.Asigura asistenta medicala în afara programului scolar, precum si în timpul noptii, direct sau prin intermediul medicului de familie;
6.Asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltând relatiile acestora cu comunitatea, având deschidere spre aceasta;
7.Asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor;
8.Asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor, în vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;
9.Asigura posibilitati de petrecere a timpului liber prin diverse programe, actiuni, vizite, excursii, etc;
10.Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General/Directorului Coordonator, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale
11. pregateste si serveste zilnic hrana, pentru copiii interni, semiinterni si externi de la Scoala pentru hipoacuzici – “Cantemir”;
12. Asigura conditiile corespunzatoare de cazare pentru copiii interni (îndrumare, îngrijire si supraveghere);
13. Asigura conditii de studiu pentru copiii aflati în internat;
14. Îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 69

Centrul de Îngrijire si Gazduire “Cantemir” are urmatoarele raspunderi:

1.raspunde în fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
7. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie ca si a responsabilitatii afective a acestuia;
8.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
9. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
10.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
11.raspunde de organizarea activitatilor cultural artistice si educative in colaborare cu alte institutii de specialitate.
Colaboreaza cu :
- toate compartimentele si Centrele aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ;

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI GAZDUIRE
“NEGHINITA”

Ofera servicii pentru protectia copilului scolar cu deficiente auditive si asigura, pe perioada determinata, gazduire, îngrijire primara, educatie extra-scolara si pregatire în vederea reintegrarii sau integrarii sociale.
Beneficiarii vor fi inclusi în cadrul Centrului de Îngrijire si Gazduire « Neghinita«, pe perioada anului scolar, prin avizarea orientarii scolare de catre Comisia pentru Protectia Copilului Sector 2, în limita locurilor disponibile, aprobate pentru Centrul respectiv.
De asemenea, cheltuielile pentru mentinerea beneficiarilor proveniti de pe raza teritoriala a altor unitati administrativ-teritoriale, în Centrul de Îngrijire si Gazduire vor fi recuperate de la comunitatea locala din care copilul face parte. In acest sens vor fi încheiate conventii între DGASPC Sector 2 si comunitatea din care copilul provine, în care vor fi stipulate printre altele, modalitatile de calcul si de recuperare a sumelor datorate.

Art. 70

Centrul de Asistenta si Gazduire “Neghinita” indeplineste urmatoarele atributii:

1.Respecta si promoveaza cu prioritate interesul superior al copilului pe perioada gazduirii, potrivit legislatiei în vigoare;
2.Mentine relatiile personale ale copilului cu parintii, rudele si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament tinand cont si de deficientele lor ;
3.Asigura îngrijire si supraveghere beneficiarilor pe perioada gazduirii ;
4.Asigura asistenta medicala în afara programului scolar, precum si în timpul noptii, direct sau prin intermediul medicului de familie;
6.Asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltand relatiile acestora cu comunitatea, avand deschidere spre aceasta;
7.Asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor;
8.Asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor, in vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;
9.Asigura posibilitati de petrecere a timpului liber prin diverse programe, actiuni, vizite, excursii, etc;
10. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct / Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale
11. asigura conditiile corespunzatoare de cazare pentru copiii interni (indrumare, ingrijire si supraveghere);
12. asigura conditii de studiu pentru copiii aflati in internat;
13. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 71

Centrul de Îngrijire si Gazduire “Neghinita” are urmatoarele raspunderi:

1.raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
7. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie ca si a responsabilitatii afective a acestuia;
8.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
9. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
10.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
11.raspunde de organizarea activitatilor cultural artistice si educative in colaborare cu alte institutii de specialitate.
Colaboreaza cu :
- serviciile si Centrele aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE PRIMIRE PENTRU PROTECTIA
COPILULUI VICTIMA A ABUZULUI
« CAROTENI »

Centrul furnizeaza în principal, urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor: primire si gazduire temporara, asistenta medicala si îngrijire, consiliere psihologica, educare, reintegrare familiala si comunitara.

Art. 72

Centrul de Primire pentru Protectia Copilului Victima a Abuzului « Caroteni » indeplineste urmatoarele atributii:

1. sustine pe o perioada determinata copilul, cu gasirea de alternative optime pentru acesta;
2. asigura interventia individualizata pentru fiecare caz in parte, consiliere si psihoterapie pentru copil si familia acestuia, reintegrarea sociala si creearea unui climat(mediu familial) echilibrat, acolo unde este cazul;
3.implementeaza servicii de prevenire, interventie si protectie pentru copilul abuzat/neglijat;
4. ofera asistenta de specialitate pentru copilul abuzat/neglijat in vederea reducerii efectelor negative asupra dezvoltarii lui;
5. asista, sustine si ofera consiliere familiei in vederea evitarii destructurarii ei, a dezvoltarii capacitatilor de relationare armonioasa, a reintegrarii copilului intr-un mediu de viata echilibrat si a evitarii expunerii la situatii abuzive;
6. elaboreaza metodologii de prevenire, interventie si protectie in cazurile de abuz si neglijare asupra copiilor;
7. elaboreaza si difuzeaza materiale informative in vederea prevenirii abuzului si neglijarii ;
8. monitorizeaza cazurile prin realizarea unei baze de date care sa cuprinda copii abuzati/neglijati, la nivelul Sectorului 2;
9. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea conducerii institutiei;

Art. 73

Centrul de Primire pentru Protectia Copilului Victima a Abuzului « Caroteni » are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice pentru buna functionare a centrului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor de prevenirea si stingere a incendiilor si a normelor tehnice a securitatii muncii;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a adapostului;
6. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
7. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
8. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Politia;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI PILOT DE PROTECTIE
PENTRU COPILUL VICTIMA A TRAFICULUI DE FIINTE UMANE
« GAVROCHE »

Activitatea Centrului Pilot de Protectiae pentru Copilul Victima a Traficului de Fiinte Umane « Gavroche« are un caracter confidential, desfasurându-se în acest spirit.

Art. 74

Centrul Pilot de Protectie pentru Copilul Victima a Traficului de Fiinte Umane « Gavroche » indeplineste urmatoarele atributii:

1. asigura respectarea drepturilor copiilor aflati in dificultate;
2. asigura asistenta în regim de urgenta a copiilor neânsotiti, repatriati;
3. stabileste procedura de repatriere a copiilor în tara, de identificare a parintilor sau a altor reprezentanti legali;
4. efectueaza în regim de urgenta ancheta sociala si întocmeste un plan individual referitor la pregatirea reintegrarii sociale a copilului ;
5. asigura asistenta psihologica, juridica, medicala si sociala pâna la preluarea acestuia de catre familie sau D.G.A.S.P.C. de la domiciliul copilului.
6. întreprinde toate demersurile necesare reintegrarii copilului în familie ;
7. monitorizeaza cazul privind evolutia situatiei copilului repatriat, întocmindu-se rapoarte la fiecare doua luni ;
8. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 75

Centrul Pilot de Protectie pentru Copilul Victima a Traficului de Fiinte Umane « Gavroche » are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice pentru buna functionare a centrului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor de prevenirea si stingere a incendiilor si a normelor tehnice a securitatii muncii;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a adapostului;
6. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
7. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
8. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Politia;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE ZI
« FLOARE DE CAMP«

Centrul de Zi « Floare de Câmp« furnizeaza, în principal, urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor : educare, asistenta si îngrijire pe perioada zilei, socializare si petrecerea timpului liber, consiliere psihologica pentru copil si familie, reintegrare familiala si comunitara.

Art. 76

Centrul de Zi “Floare de Camp” indeplineste urmatoarele atributii :

1. intocmeste situatia copiilor internati in centru si actualizeaza saptamanal situatia numarului de locuri disponibile;
3. propune si organizeaza actiuni cu caracter educativ, cultural si sportiv pentru copiii aflati in centru si pentru responsabilizarea familiilor in vederea prevenirii institutionalizarii;
4. asigura mediul educational si dezvoltarea armonioasa corespunzatoare pentru copiii care inclusi în centru;
5. asigura asistenta psihologica, medicala, educationala copiilor care beneficiaza de serviciile oferite ce catre centru de zi ;
6. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 77

Centrul de Zi “Floare de Camp” are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
7. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROULUI PENTRU DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA


Art. 78

Biroul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta are urmatoarele atributii :

1. urmareste si indruma activitatea personalului din apartamente de tip familial
2. Intocmeste evidente specifice activitatii desfasurate
3. Asigura confidentialitatea informatiilor detinute si raspunde pentru scurgerea informatiilor
4. Evalueaza situatia copilului si a familiei pana la gradul al patrulea inclusiv;
5. Intocmeste si revizuieste trimestrial planul individualizat de protectie pentru copiii aflati in apartamentele sociale de tip familial din subordinea DGASPC ;
6. Supune atentiei si dezbaterii membrilor CPC/instantei judecatoresti cazurile avute in lucru si propune masura de protectie speciala, corespunzatoare si legala, in functie de opinia copilului, cu privire la masura propusa
7. Propune instantei judecatoresti decaderea din drepturile parintesti, daca este cazul a parintilor sau a unuia dintre acestia ;
8. Sesizeaza CPC sau instanta judecatoreasca cu privire la prelungirea/incetarea masurii, in cazul in care copilul poate reveni in familie;
9. Porpune programme de asistenta si urmareste formarea deprinderilor de viata ale copiilor protejati in apartamentele sociale din subordinea DGASPC Sector 2
10. Examineaza, intervine si solutioneaza in timp optim ( in functie de natura situatiei) solicitarile si problemele aparute
11. coordoneaza implementarea standardelor minime obligatorii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;
11. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 79

Biroul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
7. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
BIROUL COORDONARE CENTRE, LOCUINTE PROTEJATE SI SPRIJINIREA REINTEGRARII FAMILIALE


Art. 80

Biroul Coordonare Centre, Locuinte Protejate Si Sprijinirea Reintegrarii Familiale are urmatorele atributii :

1.efectueaza anchete sociale in vederea clarificarii situatiei copiilor pentru care se solicita plasament în regim rezidential, sau reintegrare familiala ;
2. intocmeste si completeaza dosarele in vederea stabilirii unei masuri de protectie pentru copiii aflati in Centrul de plasament “Luminita”, precum si în vederea acordarii avizului orientarii scolare in Centrele de Îngrijire si Gazduire “Neghinita”, “Colt Alb”, “Cantemir”;
3. intocmeste si revizuieste planul indiviudalizat d eprotectie pentru fiecare caz in parte ;
4. coordoneaza din punct de vedere metodologic Centrele de Îngrijire si Gazduire “Neghinita”, “Colt Alb”, “Cantemir”, si Centrul de plasament “Luminita”;
5. tine evidenta copiilor aflati in Centrele “Luminita”, “Neghinita”, “Colt Alb”, “Cantemir” si intermediaza relatia acestora cu familia;
6. depune diligente în vederea încheierii contractelor cu beneficiarii serviciilor sociale furnizate, sau, dupa caz, cu reprezentantii legali ai acestora;
7. asigura asistenta psihologica, juridica si sprijin parintilor pentru a pregati revenirea copilului in mediul sau familial;
8. asigura spatii special amenajate in cadrul sau in afara centrelor, pentru contactul nemijlocit al copilului cu parintii sai;
9. supravegheaza parintii copilului dupa revenirea acestuia in familie din centrul si intocmeste rapoarte bilunare cu privire la situatia acestora;
10. prezinta rapoarte si propuneri Comisiei, bilunar, trimestrial sau la cererea acesteia;
11. evalueaza situatia cuplului mama/copil pâna în trei ani, aflat în risc social în vederea gazduirii acestuia pe perioada determinata în Centrul Maternal « Maria« din cadrul Complexului de Servicii « Casa din Tei« ;
12. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 81

Biroul Coordonare Centre, Locuinte Protejate Si Sprijinirea Reintegrarii Familiale are urmatorele raspunderi :
1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
6. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
7. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
8. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
COMPARTIMENT ALTERNATIV DE TIP REZIDENTIAL
“VIS DE COPIL”

Art. 82

Compartiment Alternativ de Tip Rezidential “Vis de Copil” are urmatoarele atributii :

1. Compartimentul alternative de tip rezidential „ Vis de Copil ” isi exercita atributiile si competentele prin echipe multidisciplinare.
2. Implementeaza planurile de dezvoltare si integrare a beneficiarilor.
3. Implementeaza metodologiile specifice elaborate de echipele multidisciplinare.
4. Creeaza conditii pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale copiilor, ca si dreptul la intimitate si confidentialitate.
5. Informeaza in scris echipele multidisciplinare cu privire la activitatea si evenimentele aparute in cadrul apartamentelor sociale de tip familial, in vederea prevenirii exploatarii copiilor si aplicarea legislatiei in vigoare.
6. Realizeaza activitati de orientare scolara si profesionala si ia masuri pentru facilitarea insertiei sociale a beneficiarilor proiectului.
7. Motiveaza copii si tineri pentru implicarea in activitati gospodaresti.
8. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 83

Compartiment Alternativ de Tip Rezidential “Vis de Copil ” are urmatoarele raspunderi :

1.Raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu, ca si de securitate a copiilor si bunurilor.
1. Raspunde de scolarizarea, recuperarea si insertia sociala a copiilor din apartamentele in subordine.
2. Raspunde de implementarea planului de dezvoltare individuala a copilului, a nivelului sau de cultura si civilizatie, in limita superioara a handicapului sau, ca si de asigurarea mijloacelor si metodelor de recuperare individuala..
3. Raspunde de reintegrarea in familie a copilului tinand seama de interesul superior al acestuia.
4. Raspunde de organizarea activitatilor cultural-educative, artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate.
5. Raspunde de organizarea bazei materiale a apartamentelor.
6. Raspunde pentru corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
COMPARTIMENT ALTERNATIV DE TIP REZIDENTIAL
“CASE CU FLORI”

Art. 84

Compartiment Alternativ de Tip Rezidential “Case cu Flori” are urmatoarele atributii :

1.Compartimentul alternative de tip rezidential „ Case cu Flori ” isi exercita atributiile si competentele prin echipe multidisciplinare.
2.Implementeaza planurile de dezvoltare si integrare a beneficiarilor.
3.Implementeaza metodologiile specifice elaborate de echipele multidisciplinare.
4.Creeaza conditii pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale copiilor, ca si dreptul la intimitate si confidentialitate.
5.Informeaza in scris echipele multidisciplinare cu privire la activitatea si evenimentele aparute in cadrul apartamentelor sociale de tip familial, in vederea prevenirii exploatarii copiilor si aplicarea legislatiei in vigoare.
6.Realizeaza activitati de orientare scolara si profesionala si ia masuri pentru facilitarea insertiei sociale a beneficiarilor proiectului.
7.Motiveaza copii si tineri pentru implicarea in activitati gospodaresti.
8. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 85

Compartiment Alternativ de Tip Rezidential “Case cu Flori ” are urmatoarele raspunderi :

1.Raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu, ca si de securitate a copiilor si bunurilor.
7. Raspunde de scolarizarea, recuperarea si insertia sociala a copiilor din apartamentele in subordine.
8. Raspunde de implementarea planului de dezvoltare individuala a copilului, a nivelului sau de cultura si civilizatie, in limita superioara a handicapului sau, ca si de asigurarea mijloacelor si metodelor de recuperare individuala..
9. Raspunde de reintegrarea in familie a copilului tinand seama de interesul superior al acestuia.
10. Raspunde de organizarea activitatilor cultural-educative, artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate.
11. Raspunde de organizarea bazei materiale a apartamentelor.
12. Raspunde pentru corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
COMPARTIMENTULUI ALTERNATIV DE TIP REZIDENTIAL
“UN CAMIN PENTRU FIECARE”

Centrul furnizeaza în principal urmatoarele tipuri de servicii beneficiarilor : gazduire pe perioada nedeterminata, asistenta medicala si îngrijire personala, consiliere psihologica, recuperare si reabilitare, educare, socializare, pregatirea în vederea integrarii/reintegrarii familiale sau comunitare.

Art. 86

Compartimentul Alternativ de Tip Rezidential “Un camin pentru Fiecare” are urmatoarele atributii :

1. Implementeaza metodologiile specifice elaborate de echipele multidisciplinare.
2. Creeaza conditii pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale copiilor, ca si dreptul la intimitate si confidentialitate.
3. Informeaza in scris echipele multidisciplinare cu privire la activitatea si evenimentele aparute in cadrul apartamentelor sociale de tip familial, in vederea prevenirii exploatarii copiilor si aplicarea legislatiei in vigoare.
4. Realizeaza activitati de orientare scolara si profesionala si ia masuri pentru facilitarea insertiei sociale a beneficiarilor proiectului.
5. Motiveaza copii si tineri pentru implicarea in activitati gospodaresti.

6. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 87

Compartimentul Alternativ de Tip Rezidential “Un camin fiecare ” are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde de organizarea bazei materiale a centrului;
6. raspunde de dezvoltarea individuala a copilului, a nivelului de cultura si civilizatie, ca si a activitatii si a responsabilitatii afective a acestuia;
7. raspunde de reintegrarea in familie a copilului;
8. raspunde de organizarea activitatilor cultural-artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate;
9. raspunde pentru corectitudinea si competitudinea documentelor intocmite;
10. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate in raspunsurile transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice :
- Primaria Sectorului 2;
- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- O.N.G.-uri;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIUL ASISTENTA PERSOANE VÂRSTNICE

Art. 88.

Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice are urmatoarele atributii:

1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea asistentei sociale, având în vedere datele de identificare ale titularului;
2. certifica sub semnatura, concordanta dintre datele înscrise in cerere si actele doveditoare si înregistreaza cererea într-un registru special;
3. creeaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de asistenta sociala, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acesteia, în situatia sociala si cetateneasca a acesteia ;
4. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor si stabilirea gradului de dependenta si a tipului de servicii comunitare ce vizeaza îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliu sau îngrijirea temporara sau permanenta într-un camin pentru persoane vârstnice;
5. efectueaza anchete sociale ori de câte ori exista cereri de asistenta sociala asupra carora exista îndoieli în privinta veridicitatii declaratiilor, sesizari din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii favorabile a cererii;
6. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmeaza a fi angajate ca îngrijitori ai persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice si medicale privind capacitatea de actiune a solicitantului;
7. aproba sau respinge cererea de acreditare a solicitantului ce urmeaza a fi angajat ca îngrijitor al persoanei vârstnice;
8. controleaza si monitorizeaza activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice;
9. elaboreaza proiecte de dispozitie privind acordarea de asistenta sociala, de încetare sau de respingere a cererii de asistenta sociala;
10. face comunicarile privind acordarea, încetarea sau respingerea cererii de acordare a asistentei sociale, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea deciziei;
11. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe si organisme de stat sau private;
12. verifica realizarea tuturor indicatorilor de servicii sociale prevazute în contractele de parteneriat cu O.N.G.urile sau cu alte organisme ce ofera servicii de asistenta sociala asistatilor primariei;
13. asigura înmormântarea persoanelor vârstnice, lipsite de sustinatori legali sau când acestia nu îsi pot îndeplini obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;
14. evalueaza si stabileste modul de sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente ;
15. participa ca reprezentant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Portectia Copilului Sector 2 - Directia de Protectie Sociala la întocmirea documentatiei necesara internarii în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centrele de asistenta sociala persoane varstnice;
16. asigurara prevenirea marginalizarii sociale si sprijin pentru reintegrarea sociala a persoanelor vârstnice;
17. monitorizeaza activitatile socio-medicale prevazute de legislatia privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice.
18. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice;
19. colaboreaza cu celelalte compartimente (sau institutii, dupa caz) in vederea asigurarii asistentei sociale pentru persoanele varstnice de pe raza sectorului 2 in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
20. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 89

Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru persoanele vârstnice ;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Directia Dialog, Familie Si Solidaritate Sociala;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA SI ALOCATII


Art. 90.

Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii are urmatoarele atributii:

1. analizeaza, verifica, certifica sub semnatura si confrunta datele înscrise în cererea de ajutor social cu datele înscrise în actele doveditoare depuse de catre solicitanti, întocmind o documentatie distincta pentru fiecare cerere si înregistreaza cererea într-un registru special;
2. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si opereaza ulterior în baza de date si în fisele de calcul a ajutorului social modificarile intervenite în componenta familiei si a cuantumului veniturilor acesteia;
3. solicita viza de control financiar preventiv serviciului autorizat sa o acorde conform legii;
4. efectueaza periodic sau ori de câte ori este necesar, anchete sociale la persoanele singure si familiile solicitante si beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, în scopul verificarii veridicitatii declaratiilor, a sesizarilor din partea altor persoane sau a altor cauze motivate, în vederea evaluarii exacte a situatiei de fapt si întocmeste referatele de ancheta sociala;
5. centralizeaza si verifica lunar datele de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 în vederea întocmirii dispozitiilor privind acordarea, suspendarea, încetarea, respectiv respingerea cererilor de ajutor social;
6. întocmeste dispozitiile privind acordarea, suspendarea, încetarea, respectiv respingerea cererilor de ajutor social si dispozitia privind acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
7. întocmeste si verifica statul de plata pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
8. întocmeste comunicarile privind acordarea, respingerea, suspendarea si încetarea platii ajutorului social pentru dosarele aflate în evidentele Serviciului Asistenta Sociala, Alocatii si urmareste transmiterea acestora catre beneficiarii de ajutor social în termenul prevazut de legislatia în vigoare;
9. raporteaza lunar datele statistice referitoare la ajutorul social, ajutorul pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social, ajutoarele de urgenta si la ajutoarele de înmormântare la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti;
10. efectueaza anchete sociale solicitate de diverse institutii ale statului (institutii de învatamânt, judecatorii, tribunale, sectii de politie, penitenciare, etc.) si organizatii neguvernamentale, în vederea stabilirii situatiei socio-economice a familiilor sau persoanelor singure vizate;
11. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si problemelor sociale cu care se confrunta anumite categorii de persoane singure si familii domiciliate pe raza sectorului 2 în scopul identificarii nevoilor urgente ale acestora si solutionarii aspectelor sesizate;
12. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nevoilor acestora, precum si a posibilitatilor de acordare a unui sprijin financiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
13. centralizeaza datele de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 si verifica statul de acordare a ajutoarelor de urgenta;
14. verifica si înregistreaza în baza de date dosarele de acordare a alocatiei de stat pentru copii si întocmeste, verifica si transmite borderourile pentru alocatiile de stat pentru copii la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti;
15. verifica si înregistreaza în baza de date dosarele de acordare a alocatiei pentru copiii nou-nascuti;
16. întocmeste dispozitia privind acordarea dreptului si plata, respectiv respingerea cererilor de alocatii pentru copiii nou-nascuti;
17. întocmeste si verifica statul de plata a alocatiilor pentru copiii nou-nascuti;
18. întocmeste si verifica statul de plati restante la ajutorul social, la ajutorul pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social, precum si la alocatiile pentru copiii nou-nascuti;
19. înregistreaza cererile de acordare a alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala în registre distincte, pe tipuri de alocatii, conform legii;
20. centralizeaza si verifica situatiile privind acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala de la Serviciile de Asistenta Sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
21. întocmeste dispozitiile referitoare la acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, conform prevederilor O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala si urmareste transmiterea acestora catre Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala în termenul prevazut de legislatia în vigoare;
22. urmareste întocmirea comunicarilor privind acordarea, respingerea, modificarea cuantumului, suspendarea, încetarea si reluarea platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;
23. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau de diverse institutii ale statului;
24. colaboreaza cu celelalte compartimente în vederea asigurarii asistentei sociale pentru persoanele defavorizate de pe raza sectorului 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
25. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 91.

Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Directia Dialog, Familie Si Solidaritate Sociala;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.



ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI PROTECTIE SPECIALA PERSOANE CU HANDICAP

Art. 92.

Serviciul Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap are urmatoarele atributii:


Activitatea de protectie speciala, desfasurata de Serviciul Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap, este realizata prin urmatoarele atributii:

A. Atributii referitor la Corpul Asistentilor Personali ai Persoanelor cu Handicap:
1. înregistreaza si analizeaza cererile privind încadrarea în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
2. actualizeaza baza de date cu informatiile referitoare la persoanele cu handicap grav cu resedinta pe raza teritoriala a Sectorului 2 si asistentii personali ai acestora, aflati în evidenta Serviciului;
3. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu handicap grav, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de angajare în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
4. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu resedinta în Sectorul 2, care solicita angajarea în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru a verifica conduita morala a acesteia; în cazul în care persoana care îsi are domiciliul sau resedinta pe raza altei unitati administrativ-teritoriale, colaboreaza cu serviciul de specialitate din cadrul institutiei respective, în vederea efectuarii anchetei sociale în termenul si în conditiile legii;
5. efectueaza anchete sociale la solicitarea altei unitati administrativ-teritoriale atunci când resedinta persoanei care solicita angajarea în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav se afla pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 2;
6. efectueaza anchete sociale semestrial, la domiciliul persoanei cu handicap grav, pentru a verifica respectarea, de catre asistentul personal al acesteia, a prevederilor contractului de munca încheiat cu Directia;
7. prezinta semestrial consiliului local raportul privind controlul efectuat periodic în legatura cu activitatea desfasurata de catre asistentii personali;
8. anual, la propunerea primarului, întocmeste proiectul de hotarâre privind numarul asistentilor personali pe care îl supune spre aprobarea consiliului local;
9. raspunde de selectionarea si recrutarea necesarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap;
10. colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap privind persoanele angajate în functia de asistent personal, pentru a participa la cursuri de instruire pentru asistenta specifica;
11. elibereaza adeverinte la solicitarea reprezentantilor legali sau a persoanelor cu handicap grav, care figureaza în evidentele Serviciului;
12. elibereaza adeverinte la solicitarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
13. comunica Serviciului Resurse Umane si Serviciului Financiar informatiile privind încadrarea, prelungirea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de munca ale asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
14. comunica respingerea asistentului personal al persoanei cu handicap grav, în termen de 30 zile de la data solicitarii angajarii;
15. verifica lunar, împreuna cu persoanele abilitate din cadrul Serviciului Financiar, corespondenta dintre statele de plata ale asistentilor personali si dosarele aflate în evidenta Serviciului;

B. Atributii referitor acordarea indemnizatiilor de însotitor ale persoanelor cu handicap grav:
1. înregistreaza si analizeaza cererile privind acordarea indemnizatiilor de însotitor pentru persoanele cu handicap grav, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
2. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu handicap grav pentru care se solicita acordarea indemnizatiei de însotitor, conform prevederilor legale;
3. actualizeaza baza de date cu informatiile referitoare la persoanele cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatii de însotitor;
4. întocmeste lunar deciziile de acordare si statele aferente platii indemnizatiilor de însotitor – prin modalitatile aprobate – si verifica, pentru legalitate, corespondenta acestora cu dosarele aflate în evidenta Serviciului;
5. comunica lunar, persoanelor abilitate din cadrul Serviciului Financiar, persoanele beneficiare de indemnizatii de însotitor, în vederea efectuarii platilor;

C. Atributii referitor la acordarea alocatiilor de hrana pentru minorii diagnosticati cu infectie HIV/SIDA:
1. înregistreaza si analizeaza cererile privind acordarea alocatiilor de hrana pentru minorii diagnosticati cu infectie HIV/SIDA, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
2. efectueaza anchete sociale la domiciliul minorilor diagnosticati cu infectie HIV/SIDA pentru care reprezentantii legali au solicitat alocatii de hrana, conform prevederilor legale;
3. actualizeaza baza de date cu informatiile referitoare la minorii diagnosticati cu infectie HIV/SIDA care beneficiaza de alocatii de hrana;
4. întocmeste lunar deciziile de acordare si statele aferente platii alocatiilor de hrana pentru minorii diagnosticati cu infectie HIV/SIDA si verifica, pentru legalitate, corespondenta acestora cu dosarele aflate în evidenta Serviciului;
5. comunica lunar, persoanelor abilitate din cadrul Serviciului Financiar, persoanele beneficiare de alocatii de hrana, în vederea efectuarii platilor;

D. Atributii referitor la persoanele cu handicap vizual:
1. înregistreaza si analizeaza cererile privind acordarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap vizual grav si accentuat, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
2. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor adulte cu handicap vizual pentru acordarea drepturilor, conform prevederilor legale;
3. actualizeaza baza de date cu informatiile referitoare la persoanelor adulte cu handicap vizual aflate în evidenta Serviciului;
4. întocmeste lunar deciziile de acordare, modificare, suspendare si încetare a drepturilor persoanelor adulte cu handicap vizual aflate în evidenta Serviciului;
5. comunica lunar Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala drepturile de care beneficiaza persoanele adulte cu handicap vizual aflate în evidenta Serviciului, în vederea efectuarii platilor;

E. Atributii referitor la persoanele cu handicap, în general:
1. solutioneaza, în termenul legal, lucrarile repartizate serviciului;
2. redacteaza documentele justificative (comunicari, note, referate) pentru acordarea drepturilor persoanelor aflate în evidenta si le supune aprobarii;
3. sesizeaza neregulile existente în dosarele aflate în evidenta, de natura sa afecteze acordarea drepturilor si procedeaza la remedierea acestora, conform prevederilor legale;
4. asigura, gratuit, consultanta de specialitate persoanelor cu handicap si asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în limitele competentelor si colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la drepturile stabilite prin lege;
5. participa, ca reprezentant al Directiei de Protectie Sociala din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, la întocmirea documentatiei necesare asistarii temporare sau permanente în centre de asistenta sociala;
6. efectueaza anchete sociale, la solicitarea institutiilor de asistenta sociala, în vederea asistarii lor în centre specializate sau reintegrarii sociale, atunci când resedinta persoanei cu handicap se afla pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 2;
7. evalueaza periodic, prin anchete sociale la domiciliu, situatia socio-economica si starea de sanatate a persoanelor cu handicap aflate în evidenta Serviciului, în vederea determinarii modificarilor survenite si stabilirii planurilor de interventie individualizate;
8. efectueaza anchete sociale la solicitarea Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sector 2, precum si a Comisiei de Superioare Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, în vederea încadrarii în grad de handicap a persoanelor care se adreseaza acestora;
9. efectueaza anchete sociale în vederea acordarii de ajutoare de urgenta, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla în situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege;
10. colaboreaza cu Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap în vederea acordarii de facilitati persoanelor cu handicap;
11. colaboreaza cu Serviciul Financiar si alte servicii ale D.G.A.S.P.C. Sector 2, în vederea efectuarii corecte si la termen, a platii drepturilor banesti ale persoanelor aflate în evidenta;
12. colaboreaza cu Serviciul Juridic si Contencios, în vederea solutionarii lucrarilor pentru care este necesar avizul acestuia;
13. asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati în domeniul protectiei sociale.
14. asigura, conform programarii, serviciul la registratura sediului, în zilele în care aceasta functioneaza pâna la ora 1900;
15. opereaza în sistemul INFOCET evidentele referitoare la lucrarile repartizate serviciului.
16. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 93.

Serviciul Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Directia Dialog, Familie Si Solidaritate Sociala;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI AJUTOARE SPECIALE PERSOANE CU HANDICAP

Art. 94.

Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap are urmatoarele atributii:

1. înregistreaza si analizeaza cererile privind acordarea de facilitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
2. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu handicap accentuat si grav, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de acordarea a facilitatilor;
3. intocmeste si mentine la zi baza de date cu persoanele cu handicap domiciliate pe raza teritoriala a Sectorului 2 care beneficiaza de prevederile legislatiei in vigoare privind acordarea de facilitati pentru persoanele cu handicap;
4. colaboreaza cu forurile abilitate in acordarea de facilitati persoanelor cu handicap accentuat si grav;
5. colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap privind acordarea de alocatii, pensii si alte facilitati prevazute de legislatia in vigoare referitoare la persoanele cu handicap grav si accentuat;
6. colaboreaza cu Ministerul Transporturilor si cu RATB si Metrorex in vederea eliberarii legitimatiilor de calatorie pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si pentru asistentii personali anagajati ai D.G.A.S.P.C.;
7. elibereaza adeverinte pentru scutirea de la plata abonamentul telefonic cu 100 de impulsuri incluse pentru persoanele cu handicap grav si accentuat sau pentru familiile acestora daca au domiciliul comun si 400 de impulsuri pentru persoanele cu handicap vizual, scutire la plata abonamentului RADIO-TV pentru persoanele cu handicap grav si scutirea de plata a texei pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii adulti cu handicap grav care sunt titulari de contract;
8. intocmeste si verifica documentatia necesara platii facturilor catre diversi furnizori (Romtelecom SA, SC Electrica Sadc, RATB, Metrorex, CFR, transportatori auto interurbani, etc.);
9. asigura acordarea alocatiei de stat pentru copiii cu handicap, în conditiile si în cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
10. asigura, in colaborare cu D.D.F.S.S., acordarea alocatiei de stat pentru copiii cu handicap vizual, in conditiile si în cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
11. asigura acordarea pentru adultii cu handicap grav sau accentuat, care nu realizeaza venituri din salarii sau pensii, cu exceptia pensiei de urmas, a unei indemnizatii lunare de 1.400.000 lei; pentru adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din salarii sau pensii, cu exceptia pensiei de urmas, a unei indemnizatii lunare de 50 %, respectiv de 30 % din valoarea indemnizatiei lunare; indemnizatia lunara se indexeaza anual prin hotarâre a Guvernului, în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica;
12. Asigura gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafata sau cu metroul, pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordata pe baza unei anchete sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta adultul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
13. Asigura gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 calatorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si în limita a 6 calatorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat si pentru însotitorii acestora; adultii cu afectiuni renale care necesita hemodializa în alte localitati decât cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, în functie de recomandarea centrului de dializa;
14. Intocmeste si verifica lunar statele de plata pentru acordarea alocatiei duble si a indemnizatiei lunare pentru persoane cu handicap;
15. Intocmeste dispozitii de stabilire, prelungire, modificare, suspendare sau incetare a drepturilor banesti cuvenite adultilor si copiilor cu handicap conform legislatiei in vigoare;
16. Asigura, zilnic, consiliere de specialitate si informare telefonica pentru persoanele cu handicap domiciliate pe raza teritoriala a Sectorului 2, precum si pentru familiile acestora.
17. Asigura, conform programarii, serviciul la registratura sediului, în zilele în care aceasta functioneaza pâna la ora 19:00.
18. Colaboreaza cu celelalte compartimente specializate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, in vedrea bunei desfasurari a activitatii.
19. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 95.

Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Directia Dialog, Familie Si Solidaritate Sociala;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI INTERVENTIE SI URGENTE SOCIALE

Art. 96.

Serviciul Interventie si Urgente Sociale are urmatoarele atributii :


Activitatea de asistenta socio-medicala realizata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 - Directia pentru Protectie Sociala prin intermediul acestui compartiment are drept obiectiv acordarea de masuri de asistenta socio-medicala persoanelor aflate în situatii de risc social, domiciliate pe raza sectorului 2 :


În acest scop Serviciul Interventie si Urgente Sociale are urmatoarele atributii :

1. preluarea si gestionarea tuturor apelurilor socio-medicale si transmiterea acestora catre echipajul mobil al ambulantei sociale, în vederea deplasarii de urgenta în teritoriu (numai pe raza Sectorului 2) cu scopul de a acorda asistenta socio-medicala solicitantilor, prin intermediul specialistilor si cu ajutorul aparaturii medicale cu care este dotata ambulanta sociala ;
2. selectionarea cazurilor cu scopul de a identifica urgentele socio-medicale ;
3. informarea apelantului, în timpul convorbirilor telefonice, asupra competentelor Serviciului Interventie si Urgente Sociale, misiunilor prioritare, actiunilor compartimentului, precum si asupra limitelor acestora ;
4. îndreptarea apelantului catre alte institutii abilitate sa rezolve cerintele acestuia, atunci când situatia expusa de apelant nu se încadreaza în categoria urgentelor socio-medicale, cuprinse în ROF-ul Directiei pentru Protectie Sociala din cadrul Directiei Generale;
5. deplasarea echipajului mobil ( socio-medical) cu ambulanta sociala la locul indicat în solicitare ;
6. realizarea consultatiei medicale la fata locului, de catre specialistii din cadrul compartimentului, cu aparatura si mijloacele medicale cu care este dotata ambulanta sociala;
7. asigurarea de catre specialistii din cadrul echipajului mobil al ambulantei sociale, de asistenta medicala primara (evaluarea si monitorizarea starii de sanatate a persoanelor asistate, stabilirea diagnosticelor primare, recomandarea de investigatii medicale suplimentare, prescrierea de tratamente specifice, efectuarea de tratamente la domiciliul persoanelor asistate, efectuarea de investigatii medicale la domiciliul persoanelor asistate utilizând aparatura din dotare, transportul asistat al persoanelor aflate în evidenta catre unitati medicale si medico-sociale, etc.) pentru persoanele vârstnice sau cu handicap, cu sau fara sustinatori legali, si care si-au pierdut autonomia si sunt în stare de degradare fizica;
8. evaluarea socio-economica a beneficirilor serviciilor ambulantei sociale;
9. îndeplinirea procedurilor si formalitatilor pentru spitalizarea beneficiarilor pentru realizarea unui bilant medical complet si a reechilibrarii starii fizice, atunci când starea de sasnatate a acestora o impune;
10. stabilirea programului de recuperare medicala înscris în fisa medicala pentru persoanele vârstnice sau cu handicap, beneficiare ale serviciilor ambulantei sociale;
11. realizarea tratamentelor medicale înscrise în fisa medicala de medicul –membru al echipajului mobil al Serviciului Interventie si Urgente Sociale, sau de medicul institutiei medicale care a realizat consultul si tratamentul spitalicesc ;
12. monitorizarea permanenta a beneficiarilor serviciilor ambulantei sociale, în colaborare cu departamentele de specialitate ale Directiei Generale;
13. consilierea psihologica si interventia psihoterapeutica de urgenta, de catre personalul abilitat din cadrul echipajului mobil al ambulantei sociale;
14. consilierea persoanei abuzate în scopul obtinerii de catre aceasta de acte medico-legale constatatoare ale abuzului;
15. colaborarea cu forurile abilitate în vederea cazarii persoanei abuzate - victima a violentelor domestice, într-o institutie de tip centru pentru victimele violentei domestice, dupa caz
16. solicitarea sprijinului institutiilor abilitate pentru rezolvarea situatiilor de urgenta, care nu fac obiectul activitatii serviciului, întâlnite în teren sau sesizate, (ambulanta medicala, pompieri, politie, etc) ;
17. colaborarea cu foruri abilitate în vederea cazarii de urgenta, în limita posibilitatilor, a persoanelor fara adapost într-un asezamânt de tip azil de noapte ( în cazul în care evaluarea medicala va determina existenta unor afectiuni acute, aceste persoane vor fi îndrumate catre unitati sanitare specializate în vederea stabilirii unei conduite terapeutice specifice);
18.Echipa de lucru, care va efectua deplasarile în teren precum si alte sarcini specifice compartimentului, include urmatoarele categorii de personal:
1. asistent social,
2. psiholog,
3. asistent medical,
4. medic
5. sofer
Echipele mobile vor fi alcatuite în functie de specificul fiecarui caz :
1. cazuri strict sociale : asistent social si psiholog
2. cazuri socio-medicale : echipa complexa (incluzând personal medical pe lânga categoriile mentionate mai sus).
* Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 97.

Serviciul Interventie si Urgente Sociale are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.

***


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA PANTELIMON

Art. 98.

Serviciul Asistenta Sociala Pantelimon are urmatoarele atributii :


Informeaza cetatenii cu pivire la drepturile reglementate de legislatia în vigoare, în domeniul social ;
1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de identificare ale titularului;
2. certifica sub semnatura concordanta dintre datele înscrise în cerere si actele doveditoare ;
3. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
4. efectueaza anchete sociale urmare cererilor de ajutor social.
5. Efectueaza anchete sociale urmare sesizarilor din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii, conform legislatiei, privind cererile de ajutor social ;
6. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
7. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si evidentiaza toate modificarile întâlnite în componenta familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;
8. face comunicarile privind acordarea, modificarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea Dispozitiei Primarului;
9. efectuarea de anchete sociale solicitate de diverse organe si organizatii guvernamentale (unitati militare, judecatorii, penitenciare), în vederea stabilirii situatiei sociale a familiei sau a persoanelor vizate;
10. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si a problemelor sociale cu care se confrunta persoanele singure si familiile domiciliate pe raza sectorului 2, si stabilirea modului de solutionare favorabila a problemelor;
11. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nivelului nevoilor ce urmeaza a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislatia în vigoare;
12. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice beneficiare de ajutor social sau alte forme de protectie sociala ;
13. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
14. acorda consiliere psiho-sociala si administrativa familiilor si persoanelor singure ;
15. acorda consiliere psiho-sociala si administrativa a persoanelor cu handicap accentuat si grav ;
16. înregistreaza si analizeaza cererile privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap, având în vedere respectarea legislatiei în vigoare;
17. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de angajare ca asistent personal;
18. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei care solicita angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru a verifica conduita morala a acesteia;
19. efectueaza anchete sociale semestrial la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica respectarea, de catre asistentul personal al acesteia, a prevederilor contractului de munca încheiat cu Directia;
20. face comunicarile privind încadrarea, modificarea, suspendarea, încetarea sau respingerea asistentului personal al persoanei cu handicap, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea deciziei;
21. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicita internarea in centre de asistenta sociala si propune directorului Directiei de Protectie Sociala Sector 2 persoanele cu handicap grav care vor beneficia de asistenta în aceste centre ;
22. colaboreaza cu serviciile “Protectie Speciala” si “Ajutoare Speciale” Pentru Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
23. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice în vederea evaluarii persoanelor vârstnice, lipsite de sustinatori legali sau când acestia nu îsi pot îndeplini obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;
24. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona « Pantelimon »;
25. asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiintarea magazinelor “ECONOMAT”.
26. primeste si evalueaza cererile potentialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
27. asigura primirea de catre beneficiari a legitimatiilor pentru economate;
28. asigura, prin punctul medical din cadrul Oficiului, serviciile socio-medicale pentru prevenirea aparitiei complicatiilor medicale si recuperarea sau ameliorarea suferintei persoanei,
29. asigura buna functionare a claselor pentru copii cu handicap sever, psihic si neuromotor;
30. informeaza, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 2, Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual I.M. si Scoala Generala nr. 62 asupra activitatii de învatamânt din cadrul claselor speciale;
31. coordoneaza activitatea centrului de zi „Potârnichea” ;
32. colaboreaza cu inspectorii responsabili ai centrului în elaborarea programelor aplicate pe parcursul anului scolar si pe perioada vacantelor ;
33. monitorizeaza familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi în vederea acordarii de asistenta sociala ;
34. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 99.

Serviciul Asistenta Sociala Pantelimon are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.

***

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA SILVESTRU

Art. 100

Serviciul Asistenta Sociala Silvestru

Activitatea de protectie si asistenta sociala, prin care se va asigura acordarea protectiei sociale persoanelor singure, familiilor aflate în perioada de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoane cu domiciliul în zona strazii Silvestru, este realizata prin urmatoarele atributii, în conformitate cu legislatia în vigoare:
1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de identificare ale titularului;
2. certifica sub semnatura concordanta dintre datele înscrise in cerere si actele doveditoare si înregistreaza cererea într-un registru special;
3. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
4. efectueaza anchete sociale ori de câte ori exista cereri de ajutor social asupra carora exista îndoieli în privinta veridicitatii declaratiilor, sesizari din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii favorabile a cererii;
5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
6. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si evidentiaza toate modificarile întâlnite în componenta familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;
7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
8. face comunicarile privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispozitiei de primar;
9. face comunicarile privind modificarea si suspendarea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei de primar.
10. raporteaza lunar conducerii directiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social si a ajutoarelor de urgenta ;
11. inregistrarea si analizarea (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor si actelor doveditore privind componenta familiei si a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocatie complementara sau de sustinere pentru familia monoparentala;
12. efectuarea anchetelor sociale în vederea verificarii îndeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere monoparentala;
13. efectuarea de anchete sociale solicitate de diverse organe si organizatii guvernamentale (unitati militare, judecatorii, penitenciare), în vederea stabilirii situatiei sociale a familiei sau a persoanelor vizate;
14. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si a problemelor sociale cu care se confrunta persoanele singure si familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, si stabilirea modului de solutionare favorabila a problemelor;
15. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nivelului nevoilor ce urmeaza a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislatia în vigoare;
16. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe si organisme de stat sau private;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de expertiza medicala a personelor cu handicap adulte;
19. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicita internarea in centre de asistenta sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor si stabilirea gradului de dependenta si a tipului de servicii comunitare ce vizeaza îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliu sau îngrijirea temporara sau permanenta într-un camin pentru persoane vârstnice;
22. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmeaza a fi angajate ca îngrijitori ai persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice si medicale privind capacitatea de actiune a solicitantului ;
23. controleaza si monitorizeaza activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
24. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentatiei necesare internarii în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale ;
25. monitorizeaza activitatile sociale si medicale prevazute de legislatia privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
27. Asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiintarea magazinelor “ECONOMAT”.
28.Primeste si evalueaza cererile potentialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. Creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
30. Completeaza baza de date cu beneficiarii serviciilor economat si o reactualizeaza ori de câte ori este nevoie;
31. Elibereaza beneficiarilor legitimatiile pentru economate;
32. Monitorizeaza derularea si finalizarea contractelor;
33. Efectueaza anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de facilitatile economatelor, atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Directiei ca beneficiari de alte forme de ajutor social;
34. Asigurarea obtinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat sa o acorde potrivit legii.
35. Operarea în sistemul de registratura INFOCET a corespondentei serviciului
36. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 101.

Serviciul Asistenta Sociala Silvestru are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA MASINA DE PAINE


Art. 102

Serviciul Asistenta Sociala Masina de Paine


Activitatea de protectie si asistenta sociala, prin care se va asigura acordarea protectiei sociale persoanelor singure, familiilor aflate în perioada de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoane cu domiciliul în zona strazii Masina de Paine, este realizata prin urmatoarele atributii, în conformitate cu legislatia în vigoare:
1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de identificare ale titularului;
2. certifica sub semnatura concordanta dintre datele înscrise in cerere si actele doveditoare si înregistreaza cererea într-un registru special ;
3. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
4. efectueaza anchete sociale ori de câte ori exista cereri de ajutor social asupra carora exista îndoieli în privinta veridicitatii declaratiilor, sesizari din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii favorabile a cererii;
5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
6. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si evidentiaza toate modificarile întâlnite în componenta familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;
7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
8. face comunicarile privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispozitiei de primar;
9. face comunicarile privind modificarea si suspendarea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei de primar.
10. raporteaza lunar conducerii directiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social si a ajutoarelor de urgenta ;
11. inregistrarea si analizarea (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor si actelor doveditore privind componenta familiei si a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocatie complementara sau de sustinere pentru familia monoparentala;
12. efectuarea anchetelor sociale în vederea verificarii îndeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere monoparentala;
13. efectuarea de anchete sociale solicitate de diverse organe si organizatii guvernamentale (unitati militare, judecatorii, penitenciare), în vederea stabilirii situatiei sociale a familiei sau a persoanelor vizate;
14. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si a problemelor sociale cu care se confrunta persoanele singure si familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, si stabilirea modului de solutionare favorabila a problemelor;
15. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nivelului nevoilor ce urmeaza a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislatia în vigoare;
16. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe si organisme de stat sau private;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de expertiza medicala a personelor cu handicap adulte;
19. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicita internarea in centre de asistenta sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor si stabilirea gradului de dependenta si a tipului de servicii comunitare ce vizeaza îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliu sau îngrijirea temporara sau permanenta într-un camin pentru persoane vârstnice;
22. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmeaza a fi angajate ca îngrijitori ai persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice si medicale privind capacitatea de actiune a solicitantului;
23.controleaza si monitorizeaza activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
24. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentatiei necesare internarii în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale;
25. monitorizeaza activitatile sociale si medicale prevazute de legislatia privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
27. Asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiintarea magazinelor “ECONOMAT”.
28. Primeste si evalueaza cererile potentialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. Creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
30. Completeaza baza de date cu beneficiarii serviciilor economat si o reactualizeaza ori de câte ori este nevoie;
31. Elibereaza beneficiarilor legitimatiile pentru economate;
32. Monitorizeaza derularea si finalizarea contractelor;
33. Efectueaza anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de facilitatile economatelor, atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Directiei ca beneficiari de alte forme de ajutor social;
34. Asigurarea obtinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat sa o acorde potrivit legii.
35. Operarea în sistemul de registratura INFOCET a corespondentei serviciului
36. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 103

Serviciul Asistenta Sociala Masina de Paine are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA BAICULUI


Art. 104

Serviciul Asistenta Sociala Baicului


Activitatea de protectie si asistenta sociala, prin care se va asigura acordarea protectiei sociale persoanelor singure, familiilor aflate în perioada de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoane cu domiciliul în zona Baicului, este realizata prin urmatoarele atributii, în conformitate cu legislatia în vigoare:
1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de identificare ale titularului ;
2. certifica sub semnatura concordanta dintre datele înscrise in cerere si actele doveditoare si înregistreaza cererea într-un registru special ;
3. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora ;
4. efectueaza anchete sociale ori de câte ori exista cereri de ajutor social asupra carora exista îndoieli în privinta veridicitatii declaratiilor, sesizari din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii favorabile a cererii ;
5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social ;
6. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si evidentiaza toate modificarile întâlnite în componenta familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia ;
7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social ;
8. face comunicarile privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispozitiei de primar ;
9. face comunicarile privind modificarea si suspendarea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei de primar.
10. raporteaza lunar conducerii directiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social si a
ajutoarelor de urgenta ;
11. Înregistrarea si analizarea (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor si actelor doveditore privind componenta familiei si a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocatie complementara sau de sustinere pentru familia monoparentala;
12. Efectuarea anchetelor sociale în vederea verificarii îndeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere monoparentala;
13. efectuarea de anchete sociale solicitate de diverse organe si organizatii guvernamentale (unitati militare, judecatorii, penitenciare), în vederea stabilirii situatiei sociale a familiei sau a persoanelor vizate;
14. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si a problemelor sociale cu care se confrunta persoanele singure si familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, si stabilirea modului de solutionare favorabila a problemelor;
15. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nivelului nevoilor ce urmeaza a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislatia în vigoare;
16. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe si organisme de stat sau private ;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de expertiza medicala a personelor cu handicap adulte ;
19. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicita internarea in centre de asistenta sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor si stabilirea gradului de dependenta si a tipului de servicii comunitare ce vizeaza îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliu sau îngrijirea temporara sau permanenta într-un camin pentru persoane vârstnice ;
22. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmeaza a fi angajate ca îngrijitori ai persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice si medicale privind capacitatea de actiune a solicitantului;
23. controleaza si monitorizeaza activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
24. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentatiei necesare internarii în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale;
25. monitorizeaza activitatile sociale si medicale prevazute de legislatia privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
27. Asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiintarea magazinelor “ECONOMAT”.
28. Primeste si evalueaza cererile potentialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. Creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
30.Completeaza baza de date cu beneficiarii serviciilor economat si o reactualizeaza ori de câte ori este nevoie ;
31. Elibereaza beneficiarilor legitimatiile pentru economate;
32. Monitorizeaza derularea si finalizarea contractelor;
33. Efectueaza anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de facilitatile economatelor, atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Directiei ca beneficiari de alte forme de ajutor social ;
34. Asigurarea obtinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat sa o acorde potrivit legii.
35.Operarea în sistemul de registratura INFOCET a corespondentei serviciului
36. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 105.

Serviciul Asistenta Sociala Baicului are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA GLINKA


Art. 106

Serviciul Asistenta Sociala Glinka


Activitatea de protectie si asistenta sociala, prin care se va asigura acordarea protectiei sociale persoanelor singure, familiilor aflate în perioada de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoane cu domiciliul în zona Floreasca, este realizata prin urmatoarele atributii, în conformitate cu legislatia în vigoare:
1. înregistreaza si analizeaza cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de identificare ale titularului;
2. certifica sub semnatura concordanta dintre datele înscrise in cerere si actele doveditoare si înregistreaza cererea într-un registru special;
3. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
4. efectueaza anchete sociale ori de câte ori exista cereri de ajutor social asupra carora exista îndoieli în privinta veridicitatii declaratiilor, sesizari din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea solutionarii favorabile a cererii;
5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
6. completeaza fisele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului si evidentiaza toate modificarile întâlnite în componenta familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;
7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
8. face comunicarile privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispozitiei de primar;
9. face comunicarile privind modificarea si suspendarea ajutorului social, pe care le transmite solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei de primar.
10. raporteaza lunar conducerii directiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social si a ajutoarelor de urgenta ;
11. Înregistrarea si analizarea (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor si actelor doveditore privind componenta familiei si a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocatie complementara sau de sustinere pentru familia monoparentala;
12. Efectuarea anchetelor sociale în vederea verificarii îndeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere monoparentala;
13. efectuarea de anchete sociale solicitate de diverse organe si organizatii guvernamentale (unitati militare, judecatorii, penitenciare), în vederea stabilirii situatiei sociale a familiei sau a persoanelor vizate;
14. efectueaza anchete sociale în vederea evaluarii situatiei materiale si a problemelor sociale cu care se confrunta persoanele singure si familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, si stabilirea modului de solutionare favorabila a problemelor;
15. efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutoare de urgenta, în vederea stabilirii nivelului nevoilor ce urmeaza a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislatia în vigoare;
16. elibereaza adeverinte si alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe si organisme de stat sau private ;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de expertiza medicala a personelor cu handicap adulte;
19. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicita internarea in centre de asistenta sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor si stabilirea gradului de dependenta si a tipului de servicii comunitare ce vizeaza îngrijirea temporara sau permanenta la domiciliu sau îngrijirea temporara sau permanenta într-un camin pentru persoane vârstnice;
22. efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmeaza a fi angajate ca îngrijitori ai persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice si medicale privind capacitatea de actiune a solicitantului;
23. controleaza si monitorizeaza activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
24. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentatiei necesare
internarii în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale ;
25. monitorizeaza activitatile sociale si medicale prevazute de legislatia privind asistenta sociala a
persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigura consilierea administrativa a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
27. asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiintarea magazinelor “ECONOMAT”.
28. primeste si evalueaza cererile potentialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. creaza o arhiva activa cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completeaza ori de câte ori intervin modificari, în cuantumul veniturilor acestora, în situatia sociala si cetateneasca a acestora;
30. completeaza baza de date cu beneficiarii serviciilor economat si o reactualizeaza ori de
câte ori este nevoie;
31. elibereaza beneficiarilor legitimatiile pentru economate;
32. Monitorizeaza derularea si finalizarea contractelor;
33. Efectueaza anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de
facilitatile economatelor, atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Directiei ca
beneficiari de alte forme de ajutor social
34. Asigurarea obtinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat sa o acorde potrivit
legii.
35. Operarea în sistemul de registratura INFOCET a corespondentei serviciului
6. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General,
care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.

Art. 107.

Serviciul Asistenta Sociala Glinka are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI SECRETARIAT COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI


Art. 108

Serviciul Secretariat Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti are urmatoarele atributii:


1. Efectueaza operatiunile specifice secretariatului referitoare la constitutirea comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap ; organizeaza sedintele ; convoaca membrii comisiei si persoanele interesate ; intocmeste ordinea de zi si o prezinta spre aprobare si semnare presedintelui comisiei; pregateste mapele cu materialele de sedinta pentru membrii comisiei ;
2. Participa la sedintele comisiei si consemneaza procesele verbale ale acestora ;
3. Redacteaza hotararile comisiei, tine evidenta acestora si le aduce la cunostinta celor interesati ;
4. Intocmeste rapoarte lunare privind activitatea desfasurata in domeniul protectiei persoanelor adulte cu handicap si le prezinta spre analiza si avizare conducerii Directiei de Protectie Sociala Sector 2 ;
5. Se preocupa de asigurarea ordinii de intrare la evaluarea de catre comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
6. Se asigura de desfasurarea in conditii optime a activitatii comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
7. Transmite compartimentului resurse umane din aparatul propriu al Directiei de Protectie Sociala Sector 2 foaia colectiva de prezenta a membrilor comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap in vederea remunerarii acestora pentru sedinta la care au participat ;
8. Intocmeste procesul verbal cu ocazia constituirii comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
9. Sustine programul cu publicul referitor la procedura si programul comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap ;
10. Pastreaza corespondenta cu forurile si persoanele interesate direct de activitatea comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
11. Intocmeste proiectul programului individual de recuperare, readaptare si integrare sociala in functie de propunerile Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti pe care il aduce la cunostinta conducerii Directiei de Protectie Sociala Sector 2 ;
12. Acorda consultanta juridica, legislativa, psiho-sociala si de orice alta natura, in limita posibilitatilor, pentru persoanele care se prezinta la comisia medicala;
13. Evalueaza situatia socio-materiala a persoanelor care se prezinta la comisie si ii indruma pe acestia catre serviciile de specialitate ale Directiei de Protectie Sociala Sector 2 care le pot asigura serviciile dorite ;
14. Mentine legatura cu celelate compartimente de specialitate ale Directiei de Protectie Sociala Sector 2 pentru asigurarea tuturor serviciilor solicitate de persoanele care se prezinta la comisie in conformitate cu legislatia in vigoare;
15. Arhiveaza dosarele si actele emise de comisie ;
16. Indeplineste si alte sarcini la solicitarea conducerii institutiei.
17. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Adjunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.


Art. 109.

Serviciul Secretariat Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI REZIDENTIAL PENTRU ADULTI

Art. 110.

Serviciul Rezidential pentru Adulti îndeplineste urmatoarele atributii:

o efectueaza anchete sociale în vederea clarificarii situatiei beneficiarilor care solicita gazduire si îngrijire;
o întocmeste si completeaza dosarele în vederea acordarii de asistenta persoanelor în general, a persoanelor cu handicap si a celor vârstnice în special;
o tine evidenta beneficiarilor aflati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap, Centrul de Îngrijire si Asistenta si Asezamântul Bisericesc “Acoperamântul Maicii Domnului”;
o asigura asistenta psihologica si sprijin familiei pentru a pregati reintegrarea beneficiarului în mediul sau familial;
o asigura spatii special amenajate în cadrul sau în afara centrelor pentru contactul nemijlocit al beneficiarului cu familia/reprezentant legal;
o supravegheaza beneficiarul dupa reintegrarea acestuia în familie din centru si întocmeste rapoarte lunare cu privire la situatia acestora;
o prezinta rapoarte si propuneri Comisiei de Expertiza Medicala a persoanelor cu Handicap pentru Adulti anual, acolo unde este cazul, sau la cererea acesteia;
o îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei Generale.
o Centrele rezidential îsi exercita atributiile si competentele prin echipe multidisciplinare.
o Echipele multidisciplinare sunt formate din specialisti in domeniul medicinei (neuropsihiatru, kinetoterapeut), psihologiei, stiintelor educatiei (psihopedagog, logoped), juridice si asistenta sociala.
o Exercitarea atributiilor se refera la persoane în general aflate în dificultate, a persoanelor cu handicap si celor vârstnice, beneficiari ai unei masuri de protectie prevazuta de Standardele minime de calitate .
o Echipa multidisciplinara îndruma si perfectioneaza activitatea personalului de specialitate din cadrul centrelor.
o Elaboreaza si implementeaza planurile de dezvoltare si integrare a beneficiarilor.
o Elaboreaza metodologii specifice privind informatiile despre protectia persoanelor în general, a persoanelor cu handicap si a celor vârstnice în special;
o Creeaza conditii pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, ca si dreptul la intimitate si confidentialitate.
o Completeaza si tine la zi dosarele beneficiarilor, asigurând ca acestea sunt conform prevederilor legale în vigoare si normelor interne.
o Verifica aspectele legate de beneficiari care sunt angajati, conform legislatiei in viguare.
o Evalueaza periodic modul de lucru al factorilor implicati în realizarea obiectivelor propuse, ca si progresele realizate de beneficiari aflati în cadrul centrelor.
o Realizeaza activitati de orientare scolara si profesionala, autogospodarire, cursuri de reconversie profesionala, reperarea unor locuri de munca, reintegrare sociala si ia masuri pentru facilitarea insertiei sociale a beneficiarilor proiectului.
o Studiaza modalitatile optime de reintegrare in familie, societate, tinând seama de interesul superior al persoanelor în general.
o Ofera asistenta psihologica, psiho-pedagogica si juridica a beneficiarilor.
o Motiveaza beneficiari în implicarea de activitati gospodaresti.


Art. 111.

Serviciul Rezidential Pentru Adulti are urmatoarele raspunderi:

o Raspunde în fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
o Raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
o Raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
o Raspunde disciplinar si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
o Raspunde disciplinar, moral si material în cazul în care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu, ca si de securitate beneficiarilor si bunurilor.
o Raspunde de scolarizarea, recuperarea si insertia sociala a beneficiarilor aflati în cadrul centrelor.
o Raspunde de implementarea planului individualizat de servicii a beneficiarului, a nivelului sau de cultura si civilizatie, în limita superioara a handicapului sau, ca si de asigurarea mijloacelor si metodelor de recuperare individuala..
o Raspunde de reintegrarea sociala a beneficiarului tinând seama de interesul superior al acestuia.
o Raspunde de organizarea activitatilor cultural-educative, artistice si sportive in colaborare cu alte institutii de specialitate.
o Raspunde de organizarea bazei materiale a apartamentelor.
o Raspunde pentru corectitudinea si completitudinea documentelor întocmite.
o Raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, îndeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce îi revin la locul de munca pentru îndeplinirea obiectivelor institutiei.
o Raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
o Raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate;
o Raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului;
o Raspunde pentru corectitudinea datelor înregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
-Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap;
- O.N.G –uri;
- alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP

Art. 112

Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap are urmatoarele atributii :

1. Asigura cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico-sanitare corespunzatoare persoanelor cu handicap asistate precum si întretinerea si folosirea eficienta a bunurilor din dotare;
2. Asigura asistenta socio-medicala si supravegherea permanenta a persoanelor asistate;
3. Asigura elaborarea si implementarea planului individualizat de servicii pentru persoanele asistate si tipurilor de handicap ale acestora;
4. Asigura elaborarea si implementarea programelor de recuperare si reabilitarea individuala si de grup adaptate afectiunilor fiecarei persoane;
5. Realizeaza evaluarea periodica a persoanelor asistate cel putin o data la trei luni si monitorizarea, în raport cu obiectivele planurilor individualizate de servicii;
6. Asigura tratamentul bolilor de fond, prevenirea si tratarea afectiunilor intercurente;
7. Asigura masurile necesare de interventie în cazul urgentelor medicale;
8. Asigura toate conditiile pentru diagnosticarea si tratarea tuturor afectiunilor persoanelor asistate, inclusiv prin stabilirea de colaborari cu unitati sanitare de profil;
9. Asigura hrana persoanelor asistate cu respectarea dietelor, a continutului caloric si nutritional adaptate sexului, vârstei si afectiunilor persoanelor asistate;
10. Asigura mentinerea permanenta a legaturii cu familiile persoanelor asistate si întreprinde toate demersurile pentru dezinstitutionalizarea persoanelor asistate, unde este cazul;
11. Organizeaza activitati de recuperare si reabilitare în functie de nevoile persoanelor asistate;
12. Organizeaza activitati cultural - educative si de socializare atât în interiorul centrelor cât si în afara acestuia;
13. Intervine în sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;
14. Promoveaza dezinstitutionalizarea prin masuri specifice;
15. Organizeaza activitati de cunoastere si respectare a normelor de protectie si igiena a muncii;
16. Asigura respectarea standardelor si a indicatorilor stabiliti prin reglementari specifice;
17. Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, alti reprezentanti ai societatii civile, în vederea diversificarii serviciilor de asistenta speciala, în functie de realitatile si specificul local;
18. Organizeaza orice alte activitati specifice, în conditiile legii.
19. Asigura profilaxie si aplica masurile de primara, secundara si tertiara;
20. Asigura respectarea reglementarilor în vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;
21. Asigura respectarea si apararea drepturilor beneficiarilor;
22. Asigura respectarea normelor de securitate si manipulare a stupefiantelor si a medicamentelor cu regim special;
23. Organizeaza si supravegheaza aplicarea în unitate a masurilor igienico-sanitare sau antiepidermice;
24. Informeaza si instruieste pacientul, în limita dezvoltarii mentale a acestuia, asupra tratamentului si terapiilor pe care le efectueaza, asupra efectelor terapeutice si a celor negative care pot apare;
25. Analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale de specialitate, propunând masuri corespunzatoare;
26. Raspunde de integritatea asistatilor în timpul activitatilor specifice desfasurate;
27. Raspunde de solutionarea problemelor legale de efectuarea mutatiilor si preschimbarii buletinelor de identitate expirate;
28. Raspunde de solutionarea petitiilor si a corespondentei primite pe linie de asistenta sociala, precum si solicitarilor pe care diferite organisme le adreseaza unitatii în legatura cu drepturile si obligatiile asistatilor si ale apartinatorilor acestora;
29. Raspunde de pastrarea în siguranta a actelor pe care le are în pastrare (certificate de nastere, certificate de casatorie, buletine de identitate) anuntând operativ orice disparitie a acestora;
30. Colaboreaza cu autoritatile pentru declararea deceselor în cazul asistatilor abandonati;
31. Informeaza pe cei în cauza sau pe apartinatorii acestora asupra drepturilor de care beneficiaza conform legislatiei în vigoare precum si a unitatilor de asistenta sociala existente;
32. Respecta codul profesional si codul de etica;
33. Se preocupa în permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale si cele privind legislatia în vigoare din domeniul ocrotirii si protectiei sociale ;
34. Efectueaza anchete sociale la cerere sau din oficiu;
35. Asigura respectarea drepturilor asistatilor din unitate, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
36. Evalueaza, realizeaza si supun spre aprobare planul anual de reparatii capitale si curente ale patrimoniilor centrelor;
37. Întocmesc si supun spre aprobare planurile de protectia muncii si PSI si raspund de respectarea si implementarea acestora în cadrul centrelor, respectând normele legale în vigoare;
38. Întocmesc si supun spre aprobare planul de achizitii de echipament de protectie împreuna cu compartimentele administrative din cadrul centrului, conform normelor legale în vigoare;
39. Realizeaza si supune spre aprobare necesarul de alimente, medicamente, materiale sanitare sau orice altfel de materiale si echipamente, necesare bunei desfasurari a activitatii centrelor.
40. Întocmesc si supun spre aprobare planuri de interventie în situatii de urgenta : calamitati naturale, înzapeziri etc. ;
41. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.
42. Asigura furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului încheiat cu acesta sau cu reprezentantii sai legali
43.Asigura întretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare
44. Întocmesc proiecte si programe proprii, care sa asigure cresetrea calitatii activitatii, potrivit politicilor si strategiilor nationale si locale, pe care le supun spre aporbare conducerii unitatii
45. Acorda sprijin si asistenta de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta beneficiarilor
46. Organizeaza activitati de socializare
47. Elaboreaza cartea drepturilor beneficiarilor
48. Instituie masuri de prevenire si combatere a consumului de alcool precum si a traficicului si consumului ilicit de droguri
49. În vederea implementarii strategiilor, politicilor si a standardelor de calitate în domeniu face propuneri documentate privind resursele umane, materiale si financiare necesare


Art. 113

Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap are urmatoarele raspunderi :

raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 2


Art. 114.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Nr. 2 are urmatoarele atributii :
1. Asigura cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico-sanitare corespunzatoare persoanelor cu handicap asistate precum si întretinerea si folosirea eficienta a bunurilor din dotare;
2. Asigura asistenta socio-medicala si supravegherea permanenta a persoanelor asistate;
3. Asigura elaborarea si implementarea planurilor individualizate de servicii adaptate persoanelor asistate si tipurilor de handicap ale acestora si punerea în aplicare a acestor planuri;
4. Asigura elaborarea si implementarea programelor de recuperare si reabilitarea individuala si de grup adaptate afectiunilor fiecarei persoane;
5. Realizeaza evaluarea periodica a persoanelor asistate cel putin o data la trei luni si monitorizarea, în raport cu obiectivele planurilor individuale de interventie;
6. Asigura tratamentul bolilor de fond, prevenirea si tratarea afectiunilor intercurente;
7. Asigura masurile necesare de interventie în cazul urgentelor medicale;
8. Asigura toate conditiile pentru diagnosticarea si tratarea tuturor afectiunilor persoanelor asistate, inclusiv prin stabilirea de colaborari cu unitati sanitare de profil;
9. Asigura hrana persoanelor asistate cu respectarea dietelor, a continutului caloric si nutritional adaptate sexului, vârstei si afectiunilor persoanelor asistate;
10. Asigura mentinerea permanenta a legaturii cu familiile persoanelor asistate si întreprinde toate demersurile pentru dezinstitutionalizarea persoanelor asistate, unde este cazul;
11. Organizeaza activitati de recuperare si reabilitare în functie de nevoile persoanelor asistate;
12. Organizeaza activitati cultural – educative si de socializare atât în interiorul centrelor cât si în afara acestuia;
13. Intervine în sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;
14. Promoveaza dezinstitutionalizarea prin masuri specifice;
15. Organizeaza activitati de cunoastere si respectare a normelor de protectie si igiena a muncii;
16. Asigura respectarea standardelor si a indicatorilor stabiliti prin reglementari specifice;
17. Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, alti reprezentanti ai societatii civile, în vederea diversificarii serviciilor de asistenta speciala, în functie de realitatile si specificul local;
18. Organizeaza orice alte activitati specifice, în conditiile legii.
19. Asigura profilaxie si aplica masurile de primara, secundara si tertiara;
20. Asigura respectarea reglementarilor în vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;
21. Asigura respectarea si apararea drepturilor beneficiarilor;
22. Asigura respectarea normelor de securitate si manipulare a stupefiantelor si a medicamentelor cu regim special;
23. Organizeaza si supravegheaza aplicarea în unitate a masurilor igienico-sanitare sau antiepidermice;
24. Informeaza si instruieste pacientul, în limita dezvoltarii mentale a acestuia, asupra tratamentului si terapiilor pe care le efectueaza, asupra efectelor terapeutice si a celor negative care pot apare;
25. Analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale de specialitate, propunând masuri corespunzatoare;
26. Raspunde de integritatea asistatilor în timpul activitatilor specifice desfasurate;
27. Raspunde de solutionarea problemelor legale de efectuarea mutatiilor si preschimbarii buletinelor de identitate expirate;
28. Raspunde de solutionarea petitiilor si a corespondentei primite pe linie de asistenta sociala, precum si solicitarilor pe care diferite organisme le adreseaza unitatii în legatura cu drepturile si obligatiile asistatilor si ale apartinatorilor acestora;
29. Raspunde de pastrarea în siguranta a actelor pe care le are în pastrare (certificate de nastere, certificate de casatorie, buletine de identitate) anuntând operativ orice disparitie a acestora;
30. Colaboreaza cu autoritatile pentru declararea deceselor în cazul asistatilor abandonati;
31. Informeaza pe cei în cauza sau pe apartinatorii acestora asupra drepturilor de care beneficiaza conform legislatiei în vigoare precum si a unitatilor de asistenta sociala existente;
32. Respecta codul profesional si codul de etica;
33. Se preocupa în permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale si cele privind legislatia în vigoare din domeniul ocrotirii si protectiei sociale ;
34. Efectueaza anchete sociale la cerere sau din oficiu ;
35. Asigura respectarea drepturilor asistatilor din unitate, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
36. Evalueaza, realizeaza si supun spre aprobare planul anual de reparatii capitale si curente ale patrimoniilor centrelor;
37. Întocmesc si supun spre aprobare planurile de protectia muncii si PSI si raspund de respectarea si implementarea acestora în cadrul centrelor, respectând normele legale în vigoare;
38. Întocmesc si supun spre aprobare planul de achizitii de echipament de protectie împreuna cu compartimentele administrative din cadrul centrului, conform normelor legale în vigoare;
39. Realizeaza si supune spre aprobare necesarul de alimente, medicamente, materiale sanitare sau orice altfel de materiale si echipamente, necesare bunei desfasurari a activitatii centrelor.
40. Întocmesc si supun spre aprobare planuri de interventie în situatii de urgenta : calamitati naturale, înzapeziri etc. ;
41. Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului Coordonator/ Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.
43. Asigura furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului încheiat cu acesta sau cu reprezentantii sai legali
44. Asigura întretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si abunurilor din dotare
45. Întocmesc proiecte si programe proprii, care sa asigure cresetrea calitatii activitatii, potrivit politicilor si strategiilor nationale si locale, pe care le supun spre aporbare conducerii unitatii
46. Acorda sprijin si asistenta de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol suâiguranta beneficiarilor
47. Organizeaza activitati de socializare
48. Elaboreaza carta drepturilor beneficiarilor
49. Instituie masuri de prevenire si combatere a consumului de alcool precum si a traficicului si consumului ilicit de droguri
50. În vederea implementarii strategiilor, politicilor si a standardelor de calitate în domeniu face propuneri documentate privind resursele umane, materiale si financiare necesare


Art. 114.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Nr. 2 are urmatoarele raspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu ;
5. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
6. raspunde de corectitudinea si legalitatea masurilor de asistenta sociala întreprinse pentru beneficiari;
7. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a masurilor de asistenta sociala;
8. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
9. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2;
- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap ;
- O.N.G.-uri ;
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE SERVICIULUI
CONTABILITATE


Art. 115

Serviciul Contabilitate este impartit in doua compartimente : Serviciul Contabilitate si Biroul Contabilitate :

A. Serviciul Contabilitate indeplineste urmatoarele atributii:

1. Realizeaza situatiile contabile functie de specificul si necesitatile institutiei : pe surse de finantare ; pe tipuri de operatiuni ; pe tipuri de furnizori ; pe capitole, subcapitole, articole si alineate bugetare; functie de corespondenta diverselor operatiuni economico-financiare ; etc.
2. intocmeste balanta sintetica la sfarsitul fiecarei luni si verifica daca au fost evidentiate toate inregistrarile contabile inscrise in notele contabile;
3. intocmeste lunar balanta analitica si verifica corespondenta soldurilor conturilor;
4. intocmeste fisele de cont pentru operatiuni bugetare;
5. indruma si coordoneaza evidenta valorilor materiale pentru centrele din subordinea institutiei (centre de zi, centre de plasament ; apartamente sociale etc.);
6. evidentiaza debitorii si creditorii institutiei;
7. asigura conditiile de realizare si participa la activitatea obligatorie de inventariere a patrimoniului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 cel putin odata pe an, conform prevederilor legale din domeniu;
8. intocmeste registrele contabile obligatorii : registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare ;
9. verifica concordanta datelor scriptice aflate in evidentele contabile sintetice cu cele din evidentele analitice;
10. verifica asimilarea noilor reglementari legale referitoare la activitatea financiar contabila a unitatilor bugetare ;
11. intocmeste notele contabile in vederea evidentierii tuturor operatiilor economico-financiare, conform prevederilor legale;
12. completeaza, conform notelor contabile intocmite, fisele de cont sintetice si analitice;
13. intocmeste fisele de cont pentru valori materiale si verifica lunar concordanta dintre soldurile acestor fise si soldurile regasite in fisele de magazie;
14. Intocmeste darea de seama contabila trimestriala;
15. Realizeaza executia bugetara si raspunde pentru incadrarea corecta si in limitele impuse de catre prevederile bugetare a tuturor operatiunilor economico-financiare;
16. Intocmeste raportarile statistice solicitate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii, Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap, Consiliul Local Sector 2, precum si alte situatii in cazul in care acestea se refera, sub diverse forme, la fonduri banesti;
17. Asigura intocmirea evidentei analitice a donatiilor si sponsorizarilor (bunuri/numerar);
18. asigura evidentierea pe tipuri de surse de finantare a tuturor operatiilor economico-financiare;
19. solicita consumul de valori materiale si asigura realizarea pontajului cu magazia la finele fiecarei luni ;
20. Semnaleaza luarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare pentru recuperarea debitelor institutiei;
21. Organizeaza si asigura realizarea evidentei angajamentelor bugetare conform Ordinului 1792/2003;
22. Realizeaza, pe baza analizei executiei bugetare si a necesitatilor semnalate de catre serviciile de specialitate, propuneri de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;
23. Redactarea si transmiterea în termenul legal a raspunsurilor catre diverse persoane fizice sau juridice ce au solicitat lamuriri in probleme strict referitoare la activitatea Serviciului Contabilitate;
24. Respectarea prevederilor legale, semnalarea si luarea masurilor necesare pentru evitarea incalcarii acestora;
25. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.

B. Biroul Buget, Contabilitate are urmatoarele atributii :

1. Participarea la inventarierea patrimoniului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ori de câte ori este necesar;
2. Intocmirea si inscrierea in fisele mijlacelor fixe aflate in patrimoniul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
3. Fisa activitatii zilnice a autoturismelor;
4. Aflarea noilor reglementari legale referitoare la activitatea financiar contabila a unitatilor bugetare ;
5. Raport de activitate saptamânal;
6. Evidenta analitica a donatiilor/sponsorizarilor (bunuri/numerar);
7. Fise analitice pentru taxele de autorizare;
8. Consumul lunar de materiale si obiecte de inventar la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
9. Fisele analitice lunare pentru garantii materiale;
10. Fisele analitice lunare pentru furnizori;
11. Balantele analitice;
12. Evidenta analitica a mijloacelor fixe
13. Fise analitice pentru materiale si alimente pe furnizori;
14. Fise analitice pentru creditori;
15. Balante analitice a materialelor conform fiselor analitice carora le tine evidenta;
16. Fise analitice pentru obiecte de inventar ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 si centrelor din subordine;
17. Solutionarea, redactarea si transmiterea în termenul legal/stabilit de seful de serviciu a documentelor pe care le primeste spre rezolvare;
18. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.

Art. 116

Serviciul Contabilitate si Biroul Buget, Contabilitate au urmatoarele raspunderi:

1. Raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. Raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. Raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M.;
4. Raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. Raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. Raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. Raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. Raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. Raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sector 2
- Trezoreria Sector 2
- Agenti economici, furnizori, prestatori de servicii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI FINANCIAR


Art. 117

Serviciul Financiar este impartit in doua compartimente : Serviciul Financiar si Biroul Calcul Salarii.

A. Serviciul Financiar indeplineste urmatoarele atributii:

1. Intocmeste raportul de activitate saptamânal
2. Intocmeste adrese de raspuns catre diversi petenti
3. Intocmeste documentele privind necesarul de credite pentru aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
4. Intocmeste documentele necesare pentru obtinerea aprobarilor sau avizelor de la ordonatorul principal de credite
5. Intocmeste anexele de investitii necesare Trezoreriei Sector 2
6. Participa la inventarierea patrimoniului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ori de câte ori este necesar;
7. Intocmeste ordine de plata, dispozitii de plata/încasare,CEC-uri
8. Tine evidenta fiselor individuale ale tuturor salariatilor
9. Intocmeste fisele fiscale ale salariatilor si tine evidenta acestora;
10. Tine evidenta tuturor documentelor sosite la serviciul financiar
11. Completeaza zilnic registrele de casa
12. Completeaza CEC-urile, chitantelor, dispozitiilor de plata / încasare si a foilor de varsamânt -
13. Realizeaza urmarirea si derularea corecta a contractelor încheiate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 2 cu terte persoane fizice sau juridice, asigurând efectuarea de plati catre cealalta parte contractanta în functie de receptia cantitativa a marfii livrate sau a lucrarilor executate, pe baza situatilor de lucrari si a receptiilor încheiate de catre compartimentul de specialitate (serviciul administrativ/comisia de receptie)
14. Asigura urmarirea realizarii obiectivelor de investitii înscrise în Bugetul de Venituri si Cheltuieli prin:
- întocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea aprobarilor sau avizelor de la ordonatorul principal de credite
- urmarirea derularii contractelor de investitii în vederea respectarii clauzelor contractuale
15. Urmareste derularea platilor efectuate conform contractelor de reparatii curente si capitale în vederea respectarii clauzelor contractuale
16. Intocmeste documentatia necesara în vederea evaluarii corecte a necesarului de credite privind investitiile pentru aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
17. Realizeaza redactarea si transmiterea în termenul legal a raspunsurilor catre diverse persoane fizice sau juridice
18. Realizeaza solutionarea, redactarea si transmiterea documentelor în termenul legal/stabilit de seful de serviciu
19. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.

B. Biroul Calcul Salarii are urmatoarele atributii :

1. intocmeste state de plata ale tuturor salariatilor
2. intocmeste statele de plata pentru concedii de odihna/medicale
3. intocmeste darile de seama statistice referitoare la fondul de salarii
4. intocmeste deconturi pentru operatiuni privind asigurarile sociale de stat
5. intocmeste declaratia lunara privind obligatiile la bugetul asigurarilor sociale de stat
6. intocmeste declaratia lunara privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat
7. intocmeste documentele necesare privind necesarul de credite privind fondul de salarii pentru aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
8. constituie contracte de garantie pentru gestionare de valori materiale si urmareste modul de constituire al acestora;
9. duce la indeplinire deciziile cu privire la raspunderea materiala disciplinara si administrativa a salariatilor;
10. asigura aplicarea corecta a actelor normative care reglementeaza acordarea drepturilor salariale personalului directiei;
11. intocmeste documentele necesare pentru efectuarea incasarilor si platilor in numerar si prin conturile bancare;
12. raspunde de asigurarea directiei cu fondurile necesare bunei desfasurari a activitatii si colaboreaza cu Primaria si cu Trezoreria, dupa caz.
13. raspunde de folosirea creditelor alocate pentru lucrari de investitii, reparatii si cheltuieli curente si urmareste incadrarea acestora in limitele aprobate;
14. raspunde de virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si celorlalte fonduri prevazute de lege;
15. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.


Art. 118

Serviciul Financiar si Biroul Calcul Salarii au urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6.raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8.raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9.raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sector 2
- Trezoreria Sector 2
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii
- Agenti economici, furnizori, prestatori de servicii
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI ADMINISTRATIV


Art. 119

Serviciul Administrativ este impartit in 3 compartimente: Biroul Administrativ, Biroul Transporturi si Biroul Aprovizionare.

A. Biroul Administrativ indeplineste urmatoarele atributii:

1. centralizeaza propunerile pentru întocmirea programului anual de achizitii si implicit a bugetului pe anul urmator;
2. organizeaza si realizaza activitatea de achizitii directe de bunuri de la fondul pietei în limita a 2.000 de EURO pe an;
3. intocmeste planul de aprovizionare cu bunuri, servicii si lucrari necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii specifice DGASPC sector 2;
4. asigura aprovizionarea si depozitarea bunurilor;
5. asigura distribuirea lor ritmica si la timp la centrele si serviciile aflate in subordinea Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
6. raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite, documente legate de activitatea de aprovizionare, depozitare si distributie la centre si servicii;
7. urmareste desfasurarea în bune conditii a lucrarile de investitii derulate la nivelul DGASPC, luând parte si la receptia lucrarilor de întretinere, reparatii si executie, numai pe baza dispozitiilor exprese ale conducerii DGASPC;
8. asigura intretinerea spatiilor Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
9. verifica si raspunde de administrarea patrimoniului DGASPC sector 2;
10. urmareste executarea reparatiilor pentru utilajele si masinile din dotarea institutiei de catre firmele stabilite prin contractul de service;
11. urmareste starea fizica si asigura buna functionalitate a tuturor imobilelor în care îsi desfasoara activitatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
12. organizeaza casarea mijloacele fixe si a obiectelor de inventar iesite din uz la nivelul DGASPC;
13. asigura conditiile corespunzatoare pentru depozitarea bunurilor achizitionate (din contractele de achizitii sau sponsorizare);
14. asigura efectuarea si mentinerea curateniei in incinta institutiei;
15. asigura functionarea autoturismelor Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, intocmeste foi de parcurs si gestioneaza bonurile de benzina;
16. urmareste împreuna cu sefii de servicii si furnizorii, satisfacerea necesarul de bunuri, servicii si lucrari pe baza comenzilor efectuate ;
17. depune diligente în vederea obtinerii tuturor autorizatiilor si a avizelor necesare functionarii centrelor din cadrul DGASPC Sector 2 (sanitar-veterinare, mediu, etc) si a autorizatiilor de constructii pentru imobilele aflate în administrarea DGASPC Sector 2 ;
18. face propuneri cu privire la remedierea viciilor lucrarilor de reparatii si constructii aparute ulterior receptionarii ;
19. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.

B. Biroul Transporturi indeplineste urmatoarele atributii:

1. asigura transportul copiilor si persoanelor aflate in ingrijirea DGASPC in excursii, tabere precum si la activitati recreativ educative in Bucuresti si alte localitati ;
2. asigura transportul copiilor cu handicap la activitatile de recuperare ;
3. asigura deplasarea personalului la activitati administrative si de aprovizionare a centrelor ;
4. asigura permanenta la SOI ;
5. deserveste pentru rezolvarea problemelor specifice centrele CRRPH, CIA si CRRCDMF ;
6. asigura deplasarea in teren a personalului medical pentru rezolvarea cazurilor sociale din sector ;
7. determina consumul normat de combustibil, intocmeste FAZ si centralizatoare pentru Serviciul Contabilitate ;
8. asigura buna functionare a parcului auto din punct de vedere tehnic si urmareste efectuarea in termen a ITP ;
9. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.


C. Biroul Aprovizionare indeplineste urmatoarele atributii:

1. preia referatele de necesitate, le inregistreaza in registrul biroului si se ocupa de rezolvarea lor (in cazul in care sunt contracte incheiate, comanda produsele, daca nu prospecteaza piata si de comun acord cu Serviciul Licitatii, Contracte si Achizitii achizitioneaza produsele de la firmele stabilite)
2. asigura aprovizionarea DGASPC cu materiale de intretinere, piese de schimb, materiale de uz gospodaresc, rechizite, birotica, alimente, detergenti, imbracaminte, incaltaminte, medicamente, consumabile imprimante si copiatoare etc.
3. asigura depozitarea in bune conditii a tuturor bunurilor aprovizionate ;
4. asigura distribuirea bunurilor aprovizionate ritmic si la timp la centrele aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. ;
5. intocmeste documentele necesare legate de activitatea de aprovizionare, depozitare si distributie la centre ;
6. asigura prospectarea pietei si intocmirea unor studii de piata pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate ;
7. asigura procurarea de oferte pentru achizitia de bunuri si servicii ;
8. urmareste derularea in bune conditii a contractelor de achizitie de bunuri ;
9. preia facturile de la centre, intocmeste ordonantari si le preda spre plata serviciilor specializate.
10. Indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.


Art. 120

Serviciul Administrativ are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucra;
3. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M la locul de munca;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
10. intocmeste planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, piese de schimb, materiale de uz gospodaresc, rechizite, alimente, imbracaminte si incaltaminte pe baza referatelor de necesitate aprobate;
11. asigura aprovizionarea si depozitarea acestora;
12. asigura distribuirea lor ritmica si la timp la centrele aflate in subordinea Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
13. raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite, documente legate de activitatea de aprovizionare, depozitare si distributie la centre;
14. asigura prospectarea pietei pentru asigurarea bazei de date;
15. asigura procurarea de oferte pentru achizitiile de bunuri.
16. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea conducerii institutiei.
17. raspunde in fata conducerii ierarhic superioare, pentru buna functionare a serviciului;
18. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
19. raspunde de respectarea normelor P.S.I si N.G.P.M. la locul de munca;
20. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
21. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
22. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din partea conducerii institutiei;
23. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
24. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
25. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice sau juridice.
Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- Politia
- Pompierii
- Agentii economici, furnizori si prestatori de servicii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
SERVICIULUI LICITATII, CONTRACTE, ACHIZITII,


Art. 121

Serviciul Licitatii, Contracte, Achizitii indeplineste urmatoarele atributii:

1 .colaboreaza cu institutiile abilitate în vederea implementarii proiectelor cu finantare externa ( PHARE, BDCE);
2. stabileste procedura privind organizarea si desfasurarea selectiilor si licitatiilor în vederea achizitionarii de bunuri, servicii si lucrari, de catre DGASPC sector 2, în conformitate cu O.G. nr. 60/2001, H.G. nr. 461/2001, Ordin MLPAT/MF nr. 1012 – 1014/2001, privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari, servicii si produse;
3. participa la organizarea si desfasurarea selectiilor si licitatiilor în vederea achizitionarii de bunuri, servicii si lucrari, de catre DGASPC sect.2
4. întocmeste contracte privind aprovizionarile de produse, prestarile de servicii si executari de lucrari în concordanta cu creditele bugetare prevazute în bugetul pe anul curent;
5 .participa la întocmirea programului anual de achizitii a DGASPC sector 2;
6 .asigura securitatea materialelor cu continut secret si confidentialitatea informatiilor detinute;
7. organizeaza activitatea de urmarire a derularii contractelor încheiate;
8. îndeplineste si alte sarcini în legatura cu problematica institutiei, la cererea conducerii DGASPC sector 2, în conditiile legii;
9. indeplineste orice alta sarcina profesionala care are legatura cu atributiile institutiei, solicitata de coordonatorul direct si/sau de Directorul General.

Art. 122

Serviciul Licitatii, Contracte, Achizitii are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata coordonatorului direct si a Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 de buna functionare a activitatii;
2. raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor întocmite;
3. raspunde pentru realizarea în termen legal a sarcinilor si lucrarilor de serviciu;
4. raspunde pentru pastrarea confidentialitatii datelor pe care le detine în legatura cu problemele de serviciu;
5. raspunde de însusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si a masurilor de aplicare a acestora, astfel încât sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala;
6. raspunde de modul de desfasurare a activitatii, în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
7. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei în legatura cu orice defectiune tehnica sau de alta natura care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala;
8. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei referitor la accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
9. are obligatia si raspunde de oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si de informarea de îndata a conducerii institutiei;
10. are obligatia si raspunde de modul de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care acesta a fost acordat;
11. are obligatia si raspunde de modul de acordare a relatiilor solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii;
12. are obligatia si raspunde de modul de stabilire în fisa postului, pentru angajatii din subordinea sa, a atributiilor si raspunderilor acestora, precum si a celorlalti participanti la procesul de munca în domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;
13. are obligatia sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea corecta de catre toti angajatii din subordine a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii;
14. are obligatia si raspunde de instruirea si informarea personalului în problemele de securitatea muncii si P.S.I., atât prin instructajul la locul de munca, cât si periodic;
15. are obligatia si raspunde de informarea angajatilor din orice unitate exterioara sau din cadrul altui compartiment, care îsi desfasoara activitatea în cadrul compartimentului pe care îl conduce în urma detasarii sau delegarii acestora, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire adoptate la nivel de unitate si loc de munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenire si stingere a incendiilor si evacuarea în caz de urgenta;
16. respecta ROI-ul, ROF-ul, precum si prevederile Codului Muncii;
17. respecta normele P.S.I. si N.G.P.M. la locul munca;
18. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri.
- Alte institutii.

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CRESEI « CIOBANASULUI »

Art. 123

Cresa “Ciobanasului” indeplineste urmatoarele atributii:

1. organizarea examinarii generale a copiilor la primirea în cresa cel putin o data pe saptamâna, de regula la revenirea copiilor din familie în cresa;
2. monitorizarea consemnarilor oricaror rezultate în fisele copiilor;
3. stabilirea, periodic, a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educatie;
4. efectuarea de sondaje la primirea si triajul epidemiologic al copiilor;
5. examinarea copiilor retinuti la izolator si dispune masuri în concordanta cu starea de sanatate a acestora;
6. urmarirea înregistrarilor rezultatelor examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala;
7. colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalti specialisti din policlinica precum si cu familia;
8. organizarea si controlarea permanent a activitatii personalului medico-sanitar;
9. intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfectionare profesionala a personalului medico-sanitar;
10. controlarea inopinat a starii igienico-sanitara a tuturor încaperilor cresei;
11. controlarea zilnic a modului de pastrare, depozitare, manipulare, tratare si pregatire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;
12. controlarea zilnic a întocmirii si diferentierii meniurilor pe grupe de vârste, modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte;
13. instruirea personalului în vederea respectarii normelor de protectia muncii si asigurarea securitatii copiilor, pentru prevenirea accidentelor.
14. Organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta, îmbracarea, dezbracarea, curatenia, în vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor.
15. Asigurarea activitatatii de curatenie, aerisire si igienizare a tuturor spatiilor în care se desfasoara activitatile creselor.
16. Asigurarea utilizarii corespunzatoare în conditii de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat precum si echipamentul copiilor existente în dotarea patrimoniala a creselor.
17. Controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico-sanitare.
18. Controlarea inopinat a starii igienico-sanitara a tuturor încaperilor creselor.
19. Controlarea zilnic a modului de pastrare, depozitare, manipulare, tratare si pregatire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor.
20. Îndeplinirea si a altor sarcini trasate de catre Directorul General Adjunct pentru Crese si/sau Directorul General.

Art. 124

Cresa “Ciobanasului” indeplineste urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata coordonatorului direct, a Directorului General Adjunct pentru Protectia Copilului si a Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 de buna functionare a activitatii;
2. raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor întocmite;
3. raspunde pentru realizarea în termen legal a sarcinilor si lucrarilor de serviciu;
4. raspunde pentru pastrarea confidentialitatii datelor pe care le detine în legatura cu problemele de serviciu;
5. raspunde de însusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si a masurilor de aplicare a acestora, astfel încât sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala;
6. raspunde de modul de desfasurare a activitatii, în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
7. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei în legatura cu orice defectiune tehnica sau de alta natura care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala;
8. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei referitor la accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
9. are obligatia si raspunde de oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si de informarea de îndata a conducerii institutiei;
10. are obligatia si raspunde de modul de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care acesta a fost acordat;
11. are obligatia si raspunde de modul de acordare a relatiilor solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii;
12. are obligatia si raspunde de modul de stabilire în fisa postului, pentru angajatii din subordinea sa, a atributiilor si raspunderilor acestora, precum si a celorlalti participanti la procesul de munca în domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;
13. are obligatia sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea corecta de catre toti angajatii din subordine a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii;
14. are obligatia si raspunde de instruirea si informarea personalului în problemele de securitatea muncii si P.S.I., atât prin instructajul la locul de munca, cât si periodic;
15. are obligatia si raspunde de informarea angajatilor din orice unitate exterioara sau din cadrul altui compartiment, care îsi desfasoara activitatea în cadrul compartimentului pe care îl conduce în urma detasarii sau delegarii acestora, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire adoptate la nivel de unitate si loc de munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenire si stingere a incendiilor si evacuarea în caz de urgenta;
16. respecta ROI-ul, ROF-ul, precum si prevederile Codului Muncii;
17. respecta normele P.S.I. si N.G.P.M. la locul munca;
18. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri.
- Alte institutii.


ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
CRESEI « SINAIA »

Art. 125

Cresa “Sinaia” indeplineste urmatoarele atributii:

1. organizarea examinarii generale a copiilor la primirea în cresa cel putin o data pe saptamâna, de regula la revenirea copiilor din familie în cresa;
2. monitorizarea consemnarilor oricaror rezultate în fisele copiilor;
3. stabilirea, periodic, a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educatie;
4. efectuarea de sondaje la primirea si triajul epidemiologic al copiilor;
5. examinarea copiilor retinuti la izolator si dispune masuri în concordanta cu starea de sanatate a acestora;
6. urmarirea înregistrarilor rezultatelor examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala;
7. colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalti specialisti din policlinica precum si cu familia;
8. organizarea si controlarea permanent a activitatii personalului medico-sanitar;
9. intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfectionare profesionala a personalului medico-sanitar;
10. controlarea inopinat a starii igienico-sanitara a tuturor încaperilor cresei;
11. controlarea zilnic a modului de pastrare, depozitare, manipulare, tratare si pregatire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;
12. controlarea zilnic a întocmirii si diferentierii meniurilor pe grupe de vârste, modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte;
13. instruirea personalului în vederea respectarii normelor de protectia muncii si asigurarea securitatii copiilor, pentru prevenirea accidentelor.
14. Organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta, îmbracarea, dezbracarea, curatenia, în vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor.
15. Asigurarea activitatatii de curatenie, aerisire si igienizare a tuturor spatiilor în care se desfasoara activitatile creselor.
16. Asigurarea utilizarii corespunzatoare în conditii de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat precum si echipamentul copiilor existente în dotarea patrimoniala a creselor.
17. Controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico-sanitare.
18. Controlarea inopinat a starii igienico-sanitara a tuturor încaperilor creselor.
19. Controlarea zilnic a modului de pastrare, depozitare, manipulare, tratare si pregatire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor.
20. Îndeplinirea si a altor sarcini trasate de catre Directorul General Adjunct si/sau Directorul General (Directorul Coordonator).

Art. 126

Cresa “Sinaia” indeplineste urmatoarele raspunderi:

1. raspunde în fata coordonatorului direct, a Directorului General Adjunct pentru Protectia Copilului si a Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 de buna functionare a activitatii;
2. raspunde de corectitudinea si completitudinea documentelor întocmite;
3. raspunde pentru realizarea în termen legal a sarcinilor si lucrarilor de serviciu;
4. raspunde pentru pastrarea confidentialitatii datelor pe care le detine în legatura cu problemele de serviciu;
5. raspunde de însusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si a masurilor de aplicare a acestora, astfel încât sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala;
6. raspunde de modul de desfasurare a activitatii, în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
7. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei în legatura cu orice defectiune tehnica sau de alta natura care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala;
8. are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducerii institutiei referitor la accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
9. are obligatia si raspunde de oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si de informarea de îndata a conducerii institutiei;
10. are obligatia si raspunde de modul de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care acesta a fost acordat;
11. are obligatia si raspunde de modul de acordare a relatiilor solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii;
12. are obligatia si raspunde de modul de stabilire în fisa postului, pentru angajatii din subordinea sa, a atributiilor si raspunderilor acestora, precum si a celorlalti participanti la procesul de munca în domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;
13. are obligatia sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea corecta de catre toti angajatii din subordine a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii;
14. are obligatia si raspunde de instruirea si informarea personalului în problemele de securitatea muncii si P.S.I., atât prin instructajul la locul de munca, cât si periodic;
15. are obligatia si raspunde de informarea angajatilor din orice unitate exterioara sau din cadrul altui compartiment, care îsi desfasoara activitatea în cadrul compartimentului pe care îl conduce în urma detasarii sau delegarii acestora, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire adoptate la nivel de unitate si loc de munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenire si stingere a incendiilor si evacuarea în caz de urgenta;
16. respecta ROI-ul, ROF-ul, precum si prevederile Codului Muncii;
17. respecta normele P.S.I. si N.G.P.M. la locul munca;
18. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
- Primaria Sectorului 2
- O.N.G-uri.
- Alte institutii.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE


Art. 127

Sefii de servicii, birouri, de centre, de crese-denumiti in continuare sefi de compartimente impreuna cu directorul coordonator, directorii generali adjuncti si Directorul economic dupa caz - pe baza atributiilor cuprinse in prezentul regulament - vor stabili, si raspund de aceasta, în cazul în care s-au produs modificari si completari la rof-ul compartimentului pe care îl conduc, prin fisa postului in termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcini pentru fiecare post in parte, urmarind o incarcare judicioasa a salariatilor conform pregatirii profesionale si functiei pe care o ocupa.
Art. 128 Sefii de compartimente impreuna cu directorul coordonator, directorii generali adjuncti si Directorul economic dupa caz , vor studia, analiza si propune masuri pentru imbunatatirea permanenta a activitatii, simplificarea evidentei, reducerea timpului de circulatie a documetelor, urmarirea cresterii operativitatii in obtinerea informatiilor necesare fundamentarii dispozitiilor emise de catre Directorul general.
Art. 129 Sefii de compartimente impreuna cu directorul coordonator , directorii generali adjuncti si Directorul economic dupa caz, vor propune masuri de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor din subordine, intocmind totodata si aprecierile anuale ale acestora.
Art. 130 Sefii de compartimente impreuna cu directorul coordonator, directorii generali adjuncti si Directorul economic dupa caz ,vor asigura securitatea materialelor cu continut secret si vor raspunde de scurgerea informatiilor sau a documentelor din cadrul serviciilor, birourilor si centrelor de plasament.
Art. 131 Furnizarea datelor in afara institutiei si participarea la lucrari organizate de alte institutii se face numai cu acordul Directorului general.
Art. 132 Prezentul regulament se va difuza de Serviciul Resurse Umane sub semnatura tuturor sefilor de compartimente si directorului coordonator, directorilor generali adjuncti si Directorului economic, care au obligatia sa-si instruiasca personalul din subordine în sensul reglementarilor cuprinse în acesta.
Art. 133 Organigrama aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 se actualizeaza pe baza delegarilor de competente date de Directorul general pentru coordonarea unor compartimente.
Art. 134 Prezentul regulament poate fi imbunatatit in functie de necesitati si supus spre aprobare, in varianta modificata, Consiliului Local al Sectorului 2.
Art. 135 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va fi aprobat de catre Consiliul Local Sector 2 si va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data emiterii hotararii.


PRIMAR,
Neculai Ontanu

MODIFICARI SI COMPLETARI ULTERIOARE ADUSE

ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR. 78/2006

ANEXA nr. 3 la __HCL SECTOR 2 NR. 40/2007

ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR. 68/2007

ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR. 87/2007

ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR. 109/2007

ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR.161/2007

Anexa 3 la HCL Sector 2 nr 45 din 2012